Categorieën
Commentaar Natuur en milieu Sneek Súdwest

ZORGEN POTTENGEBIED BLIJVEN

Na drie bijeenkomsten zijn de zorgen over het ambitieplan De Potten nog steeds niet weggenomen. De Potten zou, volgens de gemeente SWF,  een onsamenhangende, achtergebleven en rommelige  plek zijn. Het mag allemaal wel wat luxer. Maar wat is luxe? Dat is nu juist dit gebied, zoals het nu is. Een prachtige omgeving, tussen unieke Natura2000 gebieden in en met bijzondere broedvogels.

Zo komen hier nog bedreigde soorten als grutto, wulp, roerdomp, kemphaan en veldleeuwerik voor. Maar ook blauwborsten, rietzangers en karekieten zorgen voor prachtige concerten als je er in de ochtend langs fiets of wandelt.

Zelfs de visotter heeft het gebied weer herontdekt!!

Visotter. iStockphoto

We lezen, zien en horen iedere dag nieuwsberichten dat het met de biodiversiteit in Nederland erg slecht gesteld is. Er verdwijnen elk jaar weer dier- en plantensoorten door bedrijvigheid, wegenbouw, schaalvergroting in de landbouw en door de almaar oprukkende verstedelijking en recreatieve voorzieningen. De overmaat aan stikstof verstoort het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, zijn ‘verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden’ waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland.

Een groot deel van het jaar worden er in vele steden en dorpen activiteiten en evenementen georganiseerd, keuze te over. Je zou dan denken, moet er dan nog wel meer bij komen? In de laatste bijeenkomst kwamen er zelfs weer nieuwe initiatieven naar voren zoals nieuwe horeca en passende verlichting. Met de rust en stilte is het dan gedaan. Overlast in de nachtelijke uren, niet alleen in het Pottengebied, ook op het fietspad van de Grienedyk van en naar Sneek en in Offingawier. En handhaving is er nu al niet.

Natuur rondom het Pottengebied is gebaat bij stilte, niet bij evenementen. © Gerda Bijker-Bos maakte deze unieke foto.

Niet iedereen zit te wachten op nog meer reuring en al helemaal niet in zo’n uniek natuurgebied. Er zijn veel mensen die helemaal niet op nog meer activiteiten zitten te wachten en graag in de natuur willen zijn voor de rust, de geluiden van de vogels, de geuren van de bloemen etc. 

Daarnaast zullen al deze plannen geen verdienmodel opleveren. Bij slecht weer, zoeken de mensen hun heil in de stad, daar is de reuring met de winkels, vele horeca, musea, etc.

En als we het al over verrommeling hebben, dan kan de gemeente SWF beter eerst eens het centrum van Sneek aanpakken. Er is veel leegstand en verpaupering. De Oosterdijk straalt geen gezelligheid uit. Ook de bootrecreant aan het Zomerrak treft geen aantrekkelijke omgeving aan.

Het maatschappelijk belang van de natuur is groter dan ooit.

We zullen zuinig moeten zijn op onze natuur. De natuur heeft ons veel gegeven, maar wij als maatschappij hebben alleen maar genomen, dus zullen we de natuur die we nog hebben moeten beschermen, versterken en uitbouwen. De natuur helpt ons de CO2 en het fijnstof uit de lucht te halen die we er nog steeds teveel inbrengen. Zonder natuur geen klimaatneutraal Nederland. Biodiversiteit en ecologisch evenwicht zijn onlosmakelijk verbonden met een gezonde natuur en leefklimaat.

De omgevingsvisie van SWF gaat uit van gezonde vitale mensen in een gezonde en veilige omgeving, voorzien van sterke kernwaarden met natuur en een weids, waterrijk landschap. Deze fraaie uitgangspunten zijn in strijd met het toekomstige gebeuren het Pottengebied. De gevolgen voor dit gebied, De Natura2000 gebieden en de natuur aan het fietspad van de Grienedyk zullen rampzalig zijn.  

Blauwe reiger geniet van kikkerbillen. Wederom opname rondom het Pottengebied. © Gerda Bijker-Bos.

Gemeente SWF kan beter een voorbeeld nemen aan de gemeente De Fryske Marren. In een half jaar tijd heeft deze gemeente 2 keer projecten afgeblazen omdat dit hetzij te schadelijk voor de natuur zou zijn hetzij omdat er teveel kostbare natuur verloren gaat.

Consuminderen zou een betere optie zijn.

Anneke Heijnis, Sneek