Categorieën
Cultuur Fryslân Muziek Politiek Protest Súdwest Taal

FNP Súdwest: MINDER REGELS MEAR FEEST!

(tekst: FNP Súdwest) No moandei 1 april sil it bestjoer fan it Aaipop Festival de stekker út dit foar de Fryske muzyk sa wichtich festival lûke. Lykwols hopet de FNP dat it gean sil om in 1 april grap mei in serieus lûd en oprop. It bringt dat de FNP in tal fragen oan it […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Taal

Kulturele apartheid yn Fryslân

(tekst: Abe de Vries) Wy libje yn in provinsje dêr’t apartheid hearsket. Kulturele apartheid. Frysktalige en Nederlânsktalige skriuwers en dichters libje yn twa wrâlden. En the powers that be dogge der sa’t liket werklik alles oan om dat sa te hâlden. As der yn ús lytse hoekje fan ‘e wrâld literêre barrens organisearre wurde, giet it steefêst […]

Categorieën
Boeken Cultuur Geschiedenis Humor Kunst Literatuur Overpeinzingen uit Koudum Taal

VLAAMSE BOONTJES

Boven deze overpeinzing uit Koudum stond aanvankelijk gewoon ‘Boontjes’, maar die titel zou misleidend zijn. Want deze boontjes hebben niets te maken met de scheldnaam of, iets vriendelijker, de bijnaam voor Koudumers: Beantsjes, Boontjes. Nee, dit stukje gaat over Vlaamse Boontjes, al begint het wel in Koudum, of eigenlijk nog iets eerder, in Castricum. Onze verhuizing […]

Categorieën
Boeken Cultuur Literatuur Taal

In Sneek: LAS ontvangt schrijver Murat Isik in de Boekenweek

(tekst: Stichting Literaire Activiteiten Sneek) Op woensdag 20 maart, midden in de 89e Boekenweek, ontvangt de stichting LAS de schrijver Murat Isik. In 2017 wist Isik de aandacht op zich te vestigen met zijn tweede roman Wees onzichtbaar. Hij won hiermee de prestigieuze Libris Literatuur Prijs 2018.En het boek werd een gewaardeerde bestseller. Deze maand […]

Categorieën
Ethiek Mondiaal Politiek Taal

Abe de Vries: Leaver bombardearje as de lêsfeardigens befoarderje

Demokrasy of liberaal autoritarisme? Samar in nijsberjocht, it lân trochreizgjend op de dei fan de goedhillichman: OESO-ûndersyk wiist út dat de lêsfeardigens fan Nederlânske 15-jierrigen op in nij djiptepunt bedarre is. Alwer! Krekt boppe de boaiem yn de EU, dat is Grikelân. Oarsaak? De regearende ekspertklasse stjoert it jild dat tsjin de plinten opklotst leaver nei de […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Overpeinzingen uit Koudum Taal

TIEN JAAR UTJOUWERIJ REGAAD

(Herhaalde bijdrage uit 2023, redactie BREKT.NL) Utjouwerij Regaad bestaat deze maand tien jaar en dat verdient een hartelijke felicitatie. Regaad werd eind 2013 in Groningen opgericht door Anne Tjerk Popkema en een aantal kompanen, allen oud-leden van de Friese studentenvereniging Bernlef. Het doel van de uitgeverij is het bevorderen van het lezen van Friestalige boeken, […]

Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Taal

Lêzing oer de lânskipspoesy fan Obe Postma

Tidens ‘Poëzieweek 2024’ komt Rymke Schuurmans fertellen oer de rol fan it (boere) lânskip yn de poesy fan skriuwer en wittenskipper Obe Postma fan út in ekokritysk eachpunt besjoen. Mei in ynlieding fan prof. dr. (em.) Goffe Jensma. In 2023 studearre Schuurmans ôf yn Utert (Nederlandse literatuur en cultuur) mei in masterskripsje oer de rol fan […]

Categorieën
Fryslân Mondiaal Onderwijs Taal

Universitaire taalpolitiek heeft grote gevolgen: de volledige verengelsing van de samenleving

Onderwijs in de volkstaal veroorzaakte niet de sluiting van de Franeker universiteit. Besef dat academische internationalisering zal leiden tot volledige verengelsing van Nederland, waarschuwt Goffe Jensma. Wie voorstander is van verdere internationalisering van de Nederlandse universiteiten kan die stelling beter niet onderbouwen onder verwijzing naar de ondergang van de Universiteit van Franeker. Dat probeert Berend […]

Categorieën
Blik op Bolsward Cultuur Interviews Sneek Súdwest Taal

TONEELSPELER CHRIS MARIJT UIT SNEEK: ‘TONEEL MOET RAKEN’ (2)

Chris Marijt blonk als Lee in True West, een toneelstuk van de Amerikaanse schrijver Sam Shepard. Het stuk werd namens TC Teater in oktober 2023 opgevoerd in Reahûs. ‘Dit zaaltje kende ik nog, aangezien ik hier jaren geleden eens een familiedag heb gehad. Toen al wist ik dat ik hier graag eens een toneelstuk wilde spelen’, […]

Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Onderwijs Taal

‘De bern fan de rekken!’ It Nederlânsk en it Frysk yn in tiid fan akademysk neoliberalisme

(tekst: Goffe Jensma op itnijs.frl) De politike partijen dy’t okkerwyks de ferkiezingen wûnen, wolle de komst fan ynternasjonale studinten, arbeidsmigraasje en asyl strang oan bannen lizze. Dat jout grutte ûnrêst by de universiteiten. “As je de ekstreme fariant út de partijprogramma’s besjogge, dy hat wiswier skealike gefolgen”, ferklearre ynterimfoarsitter fan koepelorganisaasje UNL Jouke de Vries. […]