Categorieën
Boeken Cultuur Fryslân Taal

Twa Fryske oersettings fan George Orwell ferskynd

(tekst: ynstjoerd stik op Liwwadders.nl)

Der binne twa Fryske oersettings ferskynd by Utjouwerij Regaad: de klassikers Bistespul (Animal Farm) en 1984, beide fan George Orwell. Regaad wol mei dizze dûbelútjefte syn tsienjierrich jubileum as útjouwer fan Fryske oersettings fiere.

Bistespul is in komyske bistefabel mei in serieuze ûndertoan. Op in pleats nimme de bisten de macht oer en ferdriuwe de boer en syn feinten fan it stee. Mar betsjut dat ek dat harren wrâld dêr no better fan wurdt? Of bliuwe bazen altiten bazen? Orwell hâldt de minske in pynlike spegel foar. “Alle bisten binne gelyk, mar guon binne geliker as oaren…”

De roman 1984 is koart nei Animal Farm ferskynd, yn 1948. It is opnij in oanklacht tsjin de tiranny. Mar Orwell ferfangt no de humor troch ûntrêstigjende, benearjende takomstbylden… Der hat in Tredde Wrâldoarloch west. De nije supersteat dy’t dêrút fuortkaam is, hat syn greep op de boarger oant yn it ekstreme ferstevige. Big Brother is watching you, sa Orwells bekende spreuk. In wrâld fol ferried, foltering en eangst. Kin de leafde oerwinne, it systeem deltwinge en de minske rêde? Orwells 1984 is de aartsfader wurden fan de dystopyske takomstroman.

Ammerins Moss-De Boer hat beide boeken prachtich oerset, en Sytse van der Zee hat se sublym yn kleur yllustrearre. De boeken foarmje in dûbelútjefte mar binne ek gewoan los te krijen, fia de Fryske boekhannels en de webshop op www.regaad.nl.

======================================

Twee Friese vertalingen van George Orwell verschenen

Er zijn twee Friese vertalingen verschenen bij de Friese Utjouwerij Regaad: de klassiekers Bistespul (Animal Farm) en 1984, beide van George Orwell. Regaad wil met deze dubbeluitgave zijn tienjarig jubileum als uitgever van Friese vertalingen vieren.

Bistespul is een komische dierenfabel met een serieuze ondertoon. Op een boerderij nemen de dieren de macht over en verdrijven de boer en zijn knechten van het erf. Maar betekent dit ook dat hun wereld daar nu beter wordt? Of blijven bazen altijd bazen? Orwell houdt de mens een pijnlijke spiegel voor. “Alle bisten binne gelyk, mar guon bisten binne geliker as oaren…”

De roman 1984 verscheen gauw na Animal Farm, in 1948. Opnieuw is het een aanklacht tegen de tirannie. Mar Orwell vervangt nu de humor door verontrustende, bijtende toekomstbeelden… Er heeft een Derde Wereldoorlog gewoed. De nieuwe superstaat die eruit voortgekomen is, heeft z’n greep op de burger tot in het extreme verstevigd. Big Brother is watching you, aldus Orwells bekende spreuk. Een wereld vol verraad, foltering en angst. Kan de liefde overwinnen, het systeem vernietigen en de mensheid redden? Orwells 1984 is de aartsvader van de dystopische toekomstroman geworden.

Ammerins Moss-De Boer heeft beide boeken schitterend vertaald en Sytse van der Zee illustreerde ze subliem in kleur. De boeken vormen een dubbeluitgave maar zijn ook gewoon los te krijgen, via de Friese boekhandels en de webshop op www.regaad.nl.

Sjoch ek op: https://regaad.nl/