Categorieën
Poëzie

SLACHTMOANNE YN ‘E DOARPEN

Yn ‘e huzen fan ‘e earmelju
giet ferstikking op bêd mei de gram.

En as de jikker dampt, de lears fan
de jager stampt, spin novimber wevet
yn syn reach, hjerst as in wolf gûlt
yn skreef en spjalt en útstjert op ‘e
lânreed it swarte tsjil fan ‘e weinen,
doch do dan ek de holle stil foardel
op ‘e tafel en gûl om dyn fergalle libben
yn ‘e fergrime doarpen fan dyn heitelân.

Oersetting Abe de Vries fan:

NOVEMBER IN DE DORPEN

In de huizen van de armen
deelt verstikking het bed met de gram.

En als de akker dampt, de laars van
de jager stampt, spin november weeft
in haar web, herfst als een wolf huilt
in spleet en kier en uitsterft op de
landweg het zwarte wiel van de wagens,
laat dan ook jij je hoofd zakken
op de tafel en huil om je vergalde leven
in de boze dorpen van je vaderland.

H.H. ter Balkt (1938-2015)

Ut: H.H. ter Balkt. Do, lêste rebel! / Jij, laatste rebel. Oersetting/vertaling Abe de Vries. © 2023 Utjouwerij DeRyp, Warkum.