Categorieën
Commentaar Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Sociaal Súdwest

HET BLIJFT SMEULEN RONDOM EMPATEC

Er blijven vraagtekens bestaan tussen de relatie sociaal werkbedrijf Empatec en de gemeente Súdwest-Fryslân. In het overeengekomen coalitieakkoord ‘SWF Grutsk en Tichtby’ 2022-2026 staat: We willen het graag goed doen voor de werknemers van Empatec. Daarom gaan we de komende tijd samen met Empatec, de raad en de andere partners in gesprek over een bestendige toekomststrategie.

Formateur Sjoerd Tolsma heeft ongetwijfeld invloed gehad op deze vermelding. Maar die is niet congruent met het doel van de Raadsenquête Empatec: de commissie wil inzicht verkrijgen in hoe de huidige (financiële) situatie heeft kunnen ontstaan en daaruit lessen trekken voor de toekomst. De positie en de belangen van Empatec-werknemers zijn voor de raadsenquête geen discussiepunt geweest.

PvdA-er Sjoerd Tolsma was in Súdwest wethouder sociaal domein tussen 2011-2015. Daarom was hij een van de geïnterviewden van de enquêtecommissie in oktober 2021. Tolsma vertelde dat het raadsonderzoek teveel gericht was op directeur Harry de Wit en wethouder Stella van Gent. Toevallig of niet, maar Tolsma verkocht in november 2019 zijn pand Singel 7 aan dit tweetal. Overigens volgde Van Gent haar PvdA-partijgenoot Tolsma als wethouder op in juni 2015. Hij vertrok naar Amaryllis in Leeuwarden.

Een tijdje geleden liet Sjoerd Tolsma degelijk werk zien als formateur in Súdwest, maar ten aanzien van Empatec en de verantwoordelijkheden van De Wit en Van Gent draaide hij in oktober 2021 om de hete brij heen. Het mismanagement van directeur Harry de Wit en het falende optreden van Van Gent werd door de Raadsenquête Empatec namelijk in ruime mate aangetoond.

LC-journaliste Maria del Grosso schrijft in de LC (zaterdag 2 juli 2022) dat de raadsenquête onder meer concludeert: ‘De GR zou opgeheven moeten worden en de gemeenten kunnen aandeelhouder worden, waardoor ze meer invloed uit kunnen oefenen’. Het nieuwe college vindt echter dat er aan uittreden te hoge kosten zitten en dat de GR opheffen juridisch onmogelijk is. PvdA-wethouder Marianne Poelman, eerder vorige week: ‘Samen met de drie andere gemeenten willen we de samenwerking een nieuwe kans geven. We denken hierbij aan een vernieuwde GR Fryslân-West met een betere governance structuur en meer transparantie.’

De raad ontving de Empatec-info in drie A4-tjes. Dat is nogal weinig, stelt de VVD, die graag een kostenoverzicht en ‘onderbouwing van de uittredingkosten’ tegemoet ziet. CDA-fractievoorzitter Samantha Joustra wil ‘recht doen aan de aanbevelingen’. Bertus Walsma (GBTL) vindt het onacceptabel dat het college de raad niet inlicht over het aan de kant leggen van diezelfde aanbevelingen. VVD, CDA en GBTL willen een brede informatieve bespreking.

Op woensdag 29 juni legt Poelman de aanpak van het college uit op de algemene vergadering van Empatec-aandeelhouders. Volgens haar ontbrak het aan tijd voor overleg met de raad en bekijkt ze of dat nog kan voor het zomerreces.

PvdA-wethouder Marianne Poelman.

De LC schrijft op maandag 4 juli dat het rapport Intobest naar de financiële situatie bij Emptec nog vijf jaar geheim blijft, de eerdere voorgeschreven termijn was twintig jaar. Als de nieuwe coalitie wil dat het smeulen rondom Empatec stopt, dient het rapport Intobest zo snel mogelijk openbaar te worden.

Wiebe Dooper

https://sudwestfryslan.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/502/2022/05/Coalitieakkoord-SWF-2022-2026.pdf

https://pdc.sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2021/12/Eindrapport-Raadsenque%CC%82te-Empatec.pdf