Categorieën
Fryslân Water

Wetterskip Fryslân presenteert: ‘Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter!’

(tekst: Wetterskip Fryslân)

Mei-inoar wurkje oan wetter, foar no en foar letter! Hiervoor zetten BBB, Water Natuurlijk Fryslân, PvdA, VVD, FNP, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur zich de komende vier jaar in bij Wetterskip Fryslân. Vandaag presenteerde formateur Klaas van Weperen een coalitieakkoord, met de hoofdlijnen voor het beleid tot 2027.

(Samen werken aan water, voor nu en later!)

We staan voor grote opgaven, sommen de coalitiepartners op: meer zoet water vasthouden voor droge perioden, veilig wonen achter stevige dijken, een goede waterkwaliteit, een gezonde bodem die regenwater kan bergen en een watersysteem dat overlast door forse buien beperkt. ‘Deze opgaven vragen heldere keuzes over hoe we ons beheergebied – Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier – nu en in de toekomst willen inrichten en beheren’, schrijven de zeven fracties.

Gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken staat de komende jaren centraal. De coalitie wil keuzes maken in overleg met de mensen die in een gebied wonen en werken. Het gaat immers over hun leefomgeving en hun toekomst, stellen de fracties: ‘Het is tijd voor andere politiek; zo leggen we de uitslag van de verkiezingen op 15 maart uit. Politiek die zich open opstelt, goed luistert, samen met belanghebbenden naar oplossingen zoekt, duidelijke keuzes maakt en die ook goed uitlegt.’

Waterautoriteit

De coalitie wil dat wij ons ‘met kracht’ manifesteren als een waterautoriteit die andere overheden en belanghebbenden vergt op een veilige en duurzame omgang met water. Dat past bij wat de omgeving vraagt en sluit aan bij de Rijksbrief ‘Water en bodem sturend’. Om effectief te kunnen zijn, bepleit de coalitie dat de zogenaamde Watertoets (een instrument voor het beoordelen van ruimtelijke plannen) een dwingend karakter krijgt.

Rioolwaterzuiveringen

Onze rioolwaterzuiveringen groeien steeds meer uit tot leveranciers van energie en teruggewonnen grondstoffen. Om deze ontwikkeling te sturen, wil de coalitie een toekomstvisie uitwerken. Daarin zal ook nadruk liggen op de aanpak van vervuiling bij de bron, door het afkoppelen van regenwaterafvoer en het voorkomen van medicijnresten in rioolwater.

Waterkwaliteit

Het oppervlaktewater moet in 2027 voldoen aan de normen van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). De coalitie pakt hierop door maar is ook kritisch : ‘Steeds meer wordt duidelijk dat niet alle oorspronkelijk gestelde normen voor 2027 haalbaar of realistisch zijn.’ Waar mogelijk wil ze maatregelen versnellen en intensiveren. Dat kan via nieuwe afspraken met de landbouwsector en een uitbreiding van het Convenant Erfafspoeling naar het hele bedrijfsleven.

De partijen willen met hulp van het Rijk sterker inzetten op het tegengaan van vervuiling door de recreatievaart. Met gemeenten willen ze afspraken te maken over het verwijderen van riooloverstorten, voorzieningen waarlangs bij regen een teveel aan afvalwater naar het oppervlaktewater stroomt.

Belastingtarieven

De coalitie stelt dat meer geld nodig is dan er nu beschikbaar is, om haar werk als waterautoriteit te doen en alle assets (zoals gemalen, dijken en zuiveringen) op peil te houden. Tegelijk streeft ze naar een stabiele ontwikkeling van de belastingtarieven die zo dicht als mogelijk de inflatie volgt. Extra geld moet komen van subsidies en geldstromen uit Den Haag en Brussel. Om daar greep op te krijgen willen de partijen investeren in een stevige lobby.

Binnen de bestaande budgetten voor investeringen, beheer en onderhoud willen de partijen geld vrijmaken voor vernieuwingen: 1 procent voor maatschappelijke initiatieven, 1 procent voor innovatie en 1 procent om flexibeler te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen en nieuwe plannen snel te kunnen verkennen of projecten op te starten.

Algemeen bestuur

Het coalitieakkoord wordt op dinsdag 23 mei besproken door ons algemeen bestuur. Hierna volgt de voordracht van vijf leden van het dagelijks bestuur en de stemming over hun benoeming. De vergadering begint rond 21.30 uur (aansluitend aan de reguliere vergadering van het algemeen bestuur die om 19.30 uur begint) en vindt plaats in het waterschapskantoor in Leeuwarden. De vergadering is ook online te volgen op wetterskipfryslan.notubiz.nl.(externe website)

Lees hier het volledige coalitieakkoord. (externe website)