Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Vergunningverlening voor stikstof ligt tijdelijk stil

Provincie Fryslân schort de vergunningverlening Wet natuurbescherming voor het onderdeel stikstof tijdelijk op tot 1 januari 2023. Door recente ontwikkelingen is de juridische houdbaarheid van vergunningen zeer onzeker geworden.

Op 7 september jl. heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over emissiearme stallen in de melkveehouderij. Dit zijn stallen die door technische innovaties minder stikstof uitstoten dan traditionele stallen. Uit de uitspraak blijkt dat het onzeker is of de toegezegde afname in stikstofuitstoot echt wordt behaald.

Deze uitspraak heeft gevolgen voor de vergunningverlening, aangezien de hoeveelheid stikstof dat uitgestoten mag worden (de vergunde ruimte) is berekend op de werking van het stalsysteem. Voor emissiearme stallen wordt rekening gehouden met een lagere stikstofuitstoot dan bij traditionele stallen. Echter, als er twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme stallen kan de stikstofuitstoot niet met de vereiste zekerheid in kaart worden gebracht en kan er op basis van die twijfel geen vergunning worden verleend.

Meer informatie over stikstof in Fryslân is te vinden op www.fryslan.frl/stikstof.