Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (10)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 10

Februarius 1825

Februarius 12: Leeuwarden. Men schreef dat het bedroevend was voor deze provincie, en wel van deszelfs eenige Grietenijen als Hemelumer Oldephaert, Lemsterland, Wymbritseradeel, Haskerland, Engwirden en Weststellingwerf en berekende onder het zeewater bedolven land op meer dan twee maal hondertduizend morgens land en men vreesde voor de toekomst, door dien, vele dijken beschadigd, Vriesland bijna voor eb en vloed ligt. Doch het schoone en mooije weer is ons eenige waarborg voor ongelukken. En is men terstond werkzaam om de noodlijdenden te verzorgen en te helpen, en zijn reeds van meer plaatzen en bijzonder van Leeuwarden schepen met levensmiddelen en klederen uitgezonden.

Tekstfragment van pagina 3.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.