Categorieën
Natuur en milieu Sneek Súdwest

TUSKEN DRYLTS EN SNITS

Fotografe Gerda Bijker makke dizze opname tusken Drylts en Snits, wylst it tige hurd waaide. It byld is der net minder moai om.

WD