Categorieën
Ethiek Fryslân Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

SELO BOXMAN VERSUS DE GEVESTIGDE ORDE VAN LEEUWARDEN. WAT IS ER MIS IN DE FRIESE HOOFDSTAD? (5)

Een bijzondere politieke kwestie doet zich vanaf oktober 2019 voor tussen het gemeenteraadslid Selo Boxman van LIJST058 en de gemeente Leeuwarden.

Hieronder eerst een samenvatting van deze zaak, omschreven door dossier Liwwadders.

In oktober 2019 werd het raadslid Selo Boxman van de partij LIJST058 beschuldigd van het schenden van de integriteitsregels van de gemeenteraad van Leeuwarden. Boxman zou informatie hebben gedeeld met het Eindhovense ict-bedrijf Split Vision dat in conflict was geraakt met de gemeente Leeuwarden. De mailwisseling die door de raadsgriffier aan haar fractievoorzitter was verzonden stuurde zij namens haar fractie door aan het bedrijf.

LIJST058 wilde opheldering over het conflict en vroeg een reactie van Split Vision op de mail van de griffie. De partij was juist opgericht om dit soort zaken grondig te onderzoeken en om die reden was het een logische stap om verschillende partijen te raadplegen.

Hoewel het niet om een vertrouwelijke mail ging, werd de zaak hoog opgenomen, nadat de bewuste mail deel uitmaakte van de processtukken. De toenmalige gemeentesecretaris Reindert Hoek, de hoogste ambtenaar van de gemeente, vond dat burgemeester Buma in actie moest komen. De pas aangetreden burgemeester volgde zijn gemeentesecretaris en schakelde het advocatenbureau Capra in om de zaak te onderzoeken. Capra kwam niet tot een stevige aanklacht, anders dan dat Boxman op de lange tenen van een ambtenaar was gaan staan.

Maar het leed was toen al geschied. Een geschrokken en ontdane Boxman zag haar eer en goede naam aangetast en raakte tot haar schrik bovendien de steun van haar fractie kwijt. Zij besloot daarom de Leeuwarden politiek te verlaten. Het geschil tussen de gemeente Leeuwarden en het Eindhovense bedrijf Slpit Vision is nog altijd niet ten einde.

Bron: https://dossier.liwwadders.nl/selo-boxman-omdat-integriteit-een-groot-goed-is-is-het-zaak-om-integer-met-integriteit-om-te-gaan/

Hieronder deel 5 van een uitgebreide brief van de Leeuwarder Jorna over de zaak Selo Boxman aan de gemeenteraad.

Het advies van professor Winter over de beantwoording van de vragen die Selo Boxman heeft gesteld en haar verzoek een integriteitsonderzoek in te stellen tegen de griffier en de burgemeester, ontbreekt op de agenda.
Mevrouw De Koning heeft als voorzitter van de agendacommissie in overleg met het presidium kennelijk besloten om het advies van professor Winter niet voor bespreking te agenderen, daarmee de raad dit advies te onthouden en het daarmee aan het openbare debat te onttrekken.
De indruk bestaat dat het presidium een onderzoek zoals de heer Winter had voorgesteld, niet nodig achtte omdat men het vooroordeel al klaar had.
Daarbij zou een dergelijk onderzoek ook een onwelgevallig licht kunnen werpen op de rol van het presidium in het onderzoek tegen Selo Boxman.

Op 24 februari 2020 maakt Selo Boxman bekend dat zij haar zetel als raadslid van Lijst058 met ingang van 1 maart 2020 ter beschikking stelt.

Ondanks het eerdere “wat raar gevoel dat we het dan mogelijk afhandelen in een vergadering waarin noch Selo noch de fractievoorzitter er bij is” stuurt de griffier op 25 februari 2020 een e-mail aan de burgemeester over het vertrek van Selo Boxman met het advies om de raadsvergadering van 26 februari 2020 zonder Selo Boxman te laten doorgaan.

Het bericht is niet vrijgegeven omdat de mail kennelijk persoonlijke
beleidsopvattingen bevat en grotendeels uit opmerkingen, conclusies, visies, standpunten en overwegingen bestaat.

Het voornemen om de vergadering zonder Selo Boxman door te laten gaan is in ieder geval in strijd met het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2019, te weten:
Na voorlezing van de verklaring van raadslid Boxman door de vicevoorzitter van de raad mw. Eline de Koning, wordt besloten het rapport te bespreken in aanwezigheid van raadslid Boxman. Rapport wordt dan opnieuw geagendeerd.

Op 25 februari 2020 om 19.11 uur stuurt mevrouw De Koning een groepswhatsappbericht naar de leden van het presidium:
“Goeie collega’s, na een belronde hoe om te gaan met het bespreekpunt 3.1……… ……en goed recht natuurlijk! ………………kon ik niet bereiken en na ingesproken te hebben heeft hij nog niet gereageerd. Hopende langs deze weg voldoende te hebben geinformeerd. Groetnis en oant moarn.

Aangenomen kan worden dat de e-mail van de griffier aan de burgemeester over het voorstel de raadsvergadering door te laten gaan zonder dat Selo Boxman aanwezig is, ook is gedeeld met mevrouw De Koning als vicevoorzitter van de raad.
Het whatsappbericht van haar aan de leden van het presidium, bevestigt het vermoeden dat de raadsvergadering van 26 februari 2020 in onderling overleg en in overleg met de burgemeester en griffier is georkestreerd.

Het blijkt dat mevrouw De Koning er mee heeft ingestemd dat niet zij als
vicevoorzitter maar de burgemeester de vergadering zou voorzitten.
Ook lijkt te zijn afgesproken dat niemand zou reppen over het advies van professor Winter en dat niemand de burgemeester zou bevragen. De wijze waarop de fractievoorzitters in de vergadering in eensluidendheid het woord hebben gevoerd bevestigt het vermoeden dat afgesproken is dat alle pijlen zouden worden gericht op de niet aanwezige Selo Boxman en op de fractie van Lijst058.

De teneur van de bijdragen van de fractievoorzitters was dat het een schande was hoe Selo Boxman de euvele moed had gehad te wijzen naar de burgemeester en griffier maar ook naar de raad. De schaamteloze bijdrage van de fractievoorzitter van het CDA Sytse Brouwer
spande de kroon. Hij kon het niet nalaten Selo Boxman nog een ferme trap na te geven omdat zij, volgens hem “zulke ongefundeerde insinuaties en zeer kwalijke, schadelijke en schandelijke beschuldigen had geuit maar zich niet wil, kan of durft te verantwoorden in deze raad”.

De enige die zich niet aan de afspraak heeft gehouden om het bestaan van het rapport van professor Winter te ontkennen of haar mond heeft voorbijgepraat is Caroline de Groot van de Partij voor de Dieren, zij het dat ook zij niet kon nalaten Selo Boxman na te trappen.

De hele raadsvergadering is uiteindelijk niet meer dan schijnvertoning van het presidium voor de bühne geweest, bedoeld om met het vertrek van Selo Boxman uit de raad ook een punt achter de kwestie te kunnen zetten, de kwestie definitief in de doofpot te stoppen en daarmee het eigen falen toe te dekken.

De raadsvergadering van 26 februari 2020 staat dan ook te boek als een beschamende, onfatsoenlijke en respectloze vertoning en daarmee als een dieptepunt in de gemeentelijke democratie in Leeuwarden. Voor een woordelijk verslag van de vergadering verwijs ik naar bijlage 13.

N.B.: De toelichting op artikel 14 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente
Leeuwarden bevat een duiding op het voorzitterschap van de raad.
De voorzitter vervult zijn taken vanuit een kader dat gekenmerkt wordt door het besef van respect voor elkaar en het functioneren van onze lokale
democratie. De rol van de voorzitter is a-politiek, als een neutrale
scheidsrechter die ervoor zorgt dat de regels gevolgd worden.
Onze representatieve democratie kent grote vrijheid toe aan de
volksvertegenwoordigers om in bijeenkomsten van de gemeenteraad hun
bijdrage te leveren, hun vragen en meningen te uiten. Die vrijheid is van grote waarde en brengt ook verplichtingen met zich mee. De omgangsvormen die in de gemeenteraad van Leeuwarden worden gevolgd getuigen van respect voor elkaar en voor de Gemeenteraad als zodanig. We luisteren naar elkaar, we reken met elkaar en niet over elkaar. Er
worden geen beledigende of onbetamelijke uitingen in een vergadering
gedaan. We houden ons de vergaderorde en spreken over het geagendeerde
onderwerp. De voorzitter handhaaft de vergaderorde en kan dientengevolge sprekers het woord ontnemen als daar aanleiding toe bestaat naar zijn oordeel
.

Het beeld van de burgemeester als voorzitter van deze raadsvergadering, verscholen achter zijn ambtsketting, direct verantwoordelijk voor de onrechtvaardige en oneerlijke behandeling van Selo Boxman maar niet van plan daarover enige verantwoording af te leggen, die vervolgens de fractievoorzitters van de raad de ruimte biedt om op een schaamteloze en respectloze wijze zich te buiten te gaan aan het beschadigen van een democratisch gekozen collega die zich niet kan verdedigen, in de wetenschap dat dit allemaal doorgestoken kaart is geweest, illustreert de
teloorgang en het failliet van de Leeuwarder democratie.

De raadsvergadering van 26 februari 2020 markeert het moment waarop door toedoen van het presidium de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan zich heeft gecorrumpeerd en onderworpen aan de burgemeester en sindsdien niet meer in staat kan worden geacht in onafhankelijkheid enige democratische controle uit te oefenen
op de wijze waarop de burgemeester als portefeuillehouder bestuurlijke integriteit zijn wettelijke taken al of niet uitvoert.

Naar mijn mening zijn niet alleen de burgemeester en de griffier maar ook de voorzitter en de leden van het presidium door een morele ondergrens gezakt. De wijze waarop zij de belangen van een democratisch gekozen raadslid hebben miskend en geschaad en daarmee het vertrouwen in de bestuurlijke integriteit in het geding hebben gebracht, getuigt van weinig moreel besef en een gebrek aan empathie en fatsoen.

Ik ben van mening dat de voorzitter en de individuele leden van het presidium met hun gedragingen in het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman op een flagrante wijze als raadslid hun ambtseed c.q. verklaring en belofte hebben geschonden en de gedragscode integriteit Leden van de Gemeenteraad in de gemeente Leeuwarden 2016 hebben overtreden.

Hoezeer de leden van het presidium van de raad hun onafhankelijkheid en
zorgvuldigheid hebben ingeleverd en opgehouden zijn hun controlerende taak uit te voeren, blijkt onder meer uit het volgende:

Op 26 juli 2020 heb ik, met het oog op zijn controlerende taak, de raad geinformeerd over mijn bevindingen en conclusies met betrekking tot het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman, in veronderstelling en verwachting de raad een dienst te bewijzen:

Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvang u mijn brief aan uw raad van 26 juli 2010 betreffende het
integriteitsonderzoek dat de burgemeester van Leeuwarden enige tijd geleden heeft ingesteld tegen het gemeenteraadslid Selo Boxman.
Ik heb ontdekt, dat dit niet heeft voldaan aan de elementaire zorgvuldigheidseisen die aan een dergelijk onderzoek worden gesteld.
De voorstelling van zaken door de burgemeester en de conclusies die hij heeft getrokken komen niet overeen met de resultaten van het onderzoek.
Er lijkt sprake te zijn geweest van integritisme ofwel het oneigenlijk gebruik van integriteit en het onderzoek is niet vrij van vooringenomenheid. Het integriteitsonderzoek lijkt politiek gemotiveerd te zijn en bedoeld om een het college van b&w onwelgevallig raadslid te beschadigen en uit te schakelen. De burgemeester heeft niet alleen ernstige schade toegebracht aan de integriteit en de reputatie van mevrouw Boxman maar ook het aanzien van en het vertrouwen in de
gemeentelijke politiek geschaad. Ik heb ook ontdekt dat de burgemeester van Leeuwarden vermoedelijk een ambtsmisdrijf heeft gepleegd door de door u opgelegde geheimhouding op onderdelen van het onderzoek te schenden. Dat betekent dat uw raad verplicht is hiervan aangifte te doen.
De burgemeester heeft ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming overtreden.

Ook moeten vraagtekens worden gesteld bij de rol die de griffier van uw raad in het onderzoek heeft gespeeld. Tenslotte zou de gang van zaken rond het onderzoek u aanleiding moeten geven om kritisch te kijken naar de wijze waarop u uw controlerende taken uitvoert ten opzichte van de burgemeester en het college van b&w. Voor het overige verwijs ik naar de inhoud van mijn brief.

Tot zover deel 5 van deze brief, WD.

Eerder verscheen: