Categorieën
Ethiek Fryslân Ingezonden Politieke en ambtelijke cultuur

SELO BOXMAN VERSUS DE GEVESTIGDE ORDE VAN LEEUWARDEN. WAT IS ER MIS IN DE FRIESE HOOFDSTAD? (1)

Een bijzondere politieke kwestie doet zich vanaf oktober 2019 voor tussen het gemeenteraadslid Selo Boxman van LIJST058 en de gemeente Leeuwarden.

Hieronder eerst een samenvatting van deze zaak, omschreven door dossier Liwwadders.

In oktober 2019 werd het raadslid Selo Boxman van de partij LIJST058 beschuldigd van het schenden van de integriteitsregels van de gemeenteraad van Leeuwarden. Boxman zou informatie hebben gedeeld met het Eindhovense ict-bedrijf Split Vision dat in conflict was geraakt met de gemeente Leeuwarden. De mailwisseling die door de raadsgriffier aan haar fractievoorzitter was verzonden stuurde zij namens haar fractie door aan het bedrijf.

LIJST058 wilde opheldering over het conflict en vroeg een reactie van Split Vision op de mail van de griffie. De partij was juist opgericht om dit soort zaken grondig te onderzoeken en om die reden was het een logische stap om verschillende partijen te raadplegen.

Hoewel het niet om een vertrouwelijke mail ging, werd de zaak hoog opgenomen, nadat de bewuste mail deel uitmaakte van de processtukken. De toenmalige gemeentesecretaris Reindert Hoek, de hoogste ambtenaar van de gemeente, vond dat burgemeester Buma in actie moest komen. De pas aangetreden burgemeester volgde zijn gemeentesecretaris en schakelde het advocatenbureau Capra in om de zaak te onderzoeken. Capra kwam niet tot een stevige aanklacht, anders dan dat Boxman op de lange tenen van een ambtenaar was gaan staan.

Maar het leed was toen al geschied. Een geschrokken en ontdane Boxman zag haar eer en goede naam aangetast en raakte tot haar schrik bovendien de steun van haar fractie kwijt. Zij besloot daarom de Leeuwarden politiek te verlaten. Het geschil tussen de gemeente Leeuwarden en het Eindhovense bedrijf Slpit Vision is nog altijd niet ten einde.

Bron: https://dossier.liwwadders.nl/selo-boxman-omdat-integriteit-een-groot-goed-is-is-het-zaak-om-integer-met-integriteit-om-te-gaan/

Hieronder deel 1 van een uitgebreide brief van de Leeuwarder Jorna over de zaak Selo Boxman aan de gemeenteraad.

BRIEF, DEEL 1

G.C.M. Jorna
Troelstrapark 18
8918 MA Leeuwarden
Aan de gemeenteraad van Leeuwarden
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Onderwerp: het presidium van de gemeenteraad van Leeuwarden is medeplichtig aan de onrechtvaardige en oneerlijke behandeling van het raadslid van Lijst058 Selo Boxman in het tegen haar ingestelde integriteitsonderzoek door de burgemeester van Leeuwarden

Leeuwarden, 18 oktober 2023

Geachte leden van de raad,

Het integriteitsonderzoek tegen het raadslid van Lijst 058 Selo Boxman is er een in een reeks van affaires in het openbaar bestuur met onterechte beschuldigingen van een integriteitsschendig en misbruik van integriteitsonderzoek, waarover de afgelopen tijd in de landelijk media meerdere berichten zijn verschenen.

In De Volkskrant van 18 september 2023 schrijft de hoofdredacteur Pieter Klok in zijn commentaar, dat in dat kader een melding van een integriteitsschending een integriteitsschending op zich kan zijn. Hij reageert op een interview in De Volkskrant van zaterdag, 16 september 2023, waarin de burgemeester van Bloemendaal zicht beklaagt over een reeks van meldingen van een integriteitsschending aan zijn adres, ingezet als een stok om hem te slaan.

Het is volgens de heer Klok niet integer om iemand op basis van een vage melding van een integriteitsschending, die ook nog eens uit eigen koker komt, publiekelijk te beschadigen. Hij stelt dat het beter is te onderzoeken of de bestuurscultuur integer is en zo nee, wat daarvan de oorzaken zijn en in welke mate die bestuurscultuur verziekt is.

Het commentaar van Pieter Klok zou zo van toepassing kunnen zijn op het gemeentebestuur van Leeuwarden, zij het dat, anders dan in Bloemendaal, de burgemeester van Leeuwarden niet het slachtoffer van een onterechte integriteitsmelding is, maar dader.
Voor de volledigheid heb ik het artikel van de heer Klok bijgevoegd (bijlage 1). Met het onterechte en dubieuze integriteitsonderzoek tegen het raadslid van Lijst058 Selo Boxman heeft de bestuurscultuur in Leeuwarden zijn lelijkste gezicht getoond. Met instemming van de raad hebben de burgemeester en de griffier zich ongestoord en ongecontroleerd kunnen misdragen ten koste van een democratisch gekozen raadslid.

Hoe verziekt de Leeuwarder bestuurscultuur is, kan worden opgemaakt uit
onderstaande reconstructie van het handelen van het presidium van de gemeenteraad van Leeuwarden in het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman. Het blijkt dat het presidium niet alleen medeverantwoordelijk is voor dit onderzoek maar ook willens en wetens heeft samengespannen met de burgemeester in de onrechtvaardige en oneerlijke behandeling van Selo Boxman.

De aanleiding om nog eens in te zoomen op de betrokkenheid van de raad bij het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman, is een opmerking van mevrouw Eline de Koning, voorzitter van de Werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Leeuwarden. Op 14 maart 2023 heb ik mevrouw Eline de Koning in haar hoedanigheid van voorzitter van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad van Leeuwarden,
geinformeerd over de ernstige vermoedens van disciplinair verwijtbaar gedrag van de griffier van uw raad in het integriteitsonderzoek tegen het raadslid van Lijst058 Selo Boxman (bijlage 2).

Met haar reactie van 28 maart 2023 heeft mevrouw De Koning mij laten weten dat zij en de leden van Werkgeverscommissie geen enkele reden hebben om te twijfelen aan de integriteit van de griffier. Zij beweert dat “de raad van begin af aan volgens het afgesproken protocol geinformeerd is over deze situatie” waarmee zij, naar ik aanneem, het integriteitsonderzoek tegen het raadslid van Lijst058 Selo Boxman
bedoelt (bijlage 3).

De bewering van mevrouw De Koning die zij heeft gedaan als voorzitter van de werkgeverscommissie is opmerkelijk en niet zonder betekenis.
Mevrouw De Koning is als lid van de fractie van de PvdA tevens vicevoorzitter van de raad, voorzitter van het presidium van de raad en voorzitter van de agendacommissie van de raad. Zij heeft haar bewering weloverwogen gedaan, in die zin dat zij daarover niet alleen overleg heeft gevoerd met de andere leden van Werkgeverscommissie, maar ook met
de griffier van de raad ofwel degene tegen wie de verdenking van disciplinair verwijtbaar gedrag is gericht (bijlage 4).

Als de bewering van mevrouw De Koning juist is en de “de raad van begin af aan volgens het afgesproken protocol geinformeerd is over deze situatie”, rijst de vraag hoe het dan komt dat de kwestie Selo Boxman, die zijn oorsprong heeft gevonden in een door de gemeentesecretaris en griffier geconstrueerde verdachtmaking van een integriteitsschending, zo heeft kunnen escaleren en hoe het heeft gekund dat de burgemeester en griffier zich ongecontroleerd en zonder dat hen door de raad een
strobreed in de weg is gelegd, hebben kunnen misdragen ten koste van een
democratisch gekozen raadslid. De bewering van mevrouw De Koning staat dan ook haaks op de eerdere constatering dat de gemeenteraad van Leeuwarden ernstig tekort is geschoten in de controle op het
handelen van de burgemeester en de griffier in het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman.

Tot zover deel 1 van deze brief, WD.