Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

MOAI GENOCH

Dêr wie tonger yn de loft. Dêrom nei de fûgelhutte ôfreizge om te besykjen it ûnwaar op de foto te krijen. Lang duorre it ûnwaar net en in spektakulêre foto mei wjerljocht waard it dus net. Mar it is altyd nijsgjirrich by de fûgelhutte.

Gert Jan Zuidema