Categorieën
Fryslân Ingezonden Natuur en milieu Politiek

Milieudefensie Ljouwert: brief naar B&W inzake woningbouw Hounsdyk Goutum                                   

Hieronder leest u een ingezonden brief van het bestuur afdeling Milieudefensie Ljouwert gericht aan B&W van Leeuwarden. De groep maakt zich al langere tijd zorgen over geplande woningbouw in de Hounspolder dat ten koste gaat van de weidevogelstand, landelijke rust, et cetera. Ook heeft Milieudefensie Ljouwert bioloog en wetenschapper Theunis Piersma in de arm genomen. Genoemde bijlages worden in deze bijdrage niet weergegeven. WD

Aan    B&W van Leeuwarden                                   

         Postbus 21000

         8900 JA LEEUWARDEN

Betreft: zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning (11050984) voor bouwen woningen op Hounsdyk 6 te Goutum

Ljouwert, 26 juli 2023

Geacht college,

Het bestuur van Ver. Milieudefensie, afd. Ljouwert, wil gebruik maken van de mogelijkheid om u te laten weten waarom zij het niet eens is met de bovengenoemde ontwerp-omgevingsvergunning:

Wanneer er van een bestaand weidevogelbroedgebied 300 meter afstand van bebouwing gehouden moet worden voor optimale bescherming dan is het bevreemdend om bij deze bouwaanvraag daarover niets te lezen. 

Een brutaal bouwplan met 25 meter afstand van de nesten in de Hounspolder kan ingediend worden zonder een woord over dit bestaande broedgebied dat, conform breed aangenomen moties in de raad (2018 en 2021), de weidevogels aldaar “maximale bescherming” moet bieden.

Bureau WSP presteert het zelfs om in hun ondermaatse advies de hele naastgelegen biotoop onbenoemd te laten. Opnieuw wordt gedaan alsof alleen Natura-2000 gebieden van belang zijn om bij de beoordeling te betrekken. Dit is niet waar, in bijlage 1 kunt u de voorschriften lezen over bescherming vogels, ook als ze buiten specifieke beschermingsgebieden zitten.

De ruimte die bureau WSP geeft aan de aanvrager wordt goed geïllustreerd door het enige punt waarop de architect na hun advies een aanpassing levert: er worden twee nestkasten voor de huismus ingetekend. 

Wij noemen het plan brutaal omdat het volledig voorbijgaat aan de zorgen die er sinds vijftien jaar zijn in de gemeenschap over aantasting Hounspolder en o.a. via advocaten voortduren.  De selectieve communicatie met enkele omwonenden  (acht uit tegenoverliggende nieuwbouwwijk) doet geen recht aan het onderdeel ‘Maatschappelijke Uitvoerbaarheid’.  Nog afgezien van dat deze omwonenden lieten weten dat hun zorg niet is weggenomen, is er dus geen toetsing geweest met alle betrokkenen die hun zorgen over aantasting Hounspolder reeds zo lang naar voren brengen. Er is hier namelijk een veel breder belang in het geding. Niet de minste, Theunis Piersma, internationaal gerespecteerd trekvogelwetenschapper, heeft dit onder andere duidelijk gemaakt. Deze onderbouwing (bijlage 2) naast alle inbreng van Goutumers, mensen ver daar buiten, organisaties, plus verkiezingsstrijd, gerechtelijke procedures, 1500 handtekeningen in een mum van tijd, en dan slechts acht buren uitnodigen?

Toetsing aan ruimtelijke en functionele structuur. Onder dit kopje wordt het ‘afwegingkader woningbouw’  uit het gemeentelijk beleid als motivatie voor uitbreiding met twee woningen gebruikt. Als er iets is waar het op de woningmarkt aan ontbreekt dan zijn het betaalbare (huur)woningen voor lagere inkomens, niet luxueuze villa’s met een zwembad en steiger voor vier boten. De gemeente gebruikt hierbij het gemeentelijk woningbeleid misleidend door het argument van “uitbreiden in de bebouwde kom” als leidend naar voren te halen.

Helemaal dol wordt het wanneer daarmee in tegenspraak onder ‘parkeren’ wordt gesteld dat er slechts één huishouden bij komt.

Verkeer. De bestaande grote woonboerderij wordt verhuurd of verkocht. Gezien de vele ingetekende parkeervakken lijkt er rekening te worden gehouden met meerdere toekomstige bewoners. Vormt deze bouwaanvraag de opmaat voor een appartementencomplex?

Impact afwijking huidig bestemmingsplan. In uw afwijzing uit 2005 (bijlage 3) op een eerdere aanvraag van Glas wordt o.a. deze grond aangevoerd:

“niet bereid vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen omdat het dorp Goutum een lobbenstructuur kent waarbij een aantal woonbuurtjes het buitengebied in steekt. Met het oog op behoud van eigen identiteit is het ongewenst deze open groene plekken aan de rand van het dorp te bebouwen.”

Wordt de opvatting over lobbenstructuur en eigen identiteit nu volledig losgelaten? Dit betekent nogal wat, ook een precedent voor andere bouwaanvragen.  Om een dergelijke ommezwaai met een Verklaring Van Geen Bedenkingen door de raad te laten vaststellen kan ons inziens niet, de gebruikelijke inspraakprocedure doet recht aan een plan met deze impact.

Met bovenstaande argumenten maken wij bezwaar tegen de ontwerp-bouwaanvraag en verzoeken wij u deze niet goed te keuren.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Ver. Milieudefensie afd. Ljouwert