Categorieën
Fryslân Onderzoek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

LIWWADDERS: CdK Brok weigert onterecht inzage in verslagen Friese Regietafel Migratie 

WOO-verzoek Liwwadders: huiswerk voor Commissaris Brok

De Commissaris van de Koning (CdK) is voorzitter van de provinciale Regietafel Migratiebeleid. De provinciale regietafels migratiebeleid zijn indertijd van rijkswege ingesteld om te voorzien in afstemming en coördinatie van het asielbeleid tussen burgemeesters en met name het COA. De CdK treedt op als voorzitter van de tafel op basis van een ambtsinstructie van de minister.

Hij functioneert als zogenaamd ‘rijksorgaan’ en hoeft daarom geen verantwoording over deze taken af te leggen aan provinciale staten. Volgens berichten van het IPO (Interprovinciaal Overleg) zullen de provinciale regietafels een versterkte functie krijgen. In het tijdschrift Binnenlands Bestuur verscheen een artikel van hoogleraar Geerten Boogaard die vraagtekens plaatste bij de positie van de CdK als rijksorgaan op dit beleidssterrein, ook vanwege het ontbreken van een wettelijke basis.

Stadsblad ‘Liwwadders’ diende een verzoek in op basis van de Wet Open Overheid (WOO) bij de Commissaris. Liwwadders verzocht om de verslagen van de Friese Regietafel Migratie over de afgelopen drie jaar. De CdK weigerde deze verslagen te verstrekken met een enigszins gecompliceerde argumentatie. Hij bracht met name zijn positie als ‘rijksorgaan’ in het geding. Deze bijzondere positie zou meebrengen dat hij de via de WOO gevraagde verslagen niet kon verstrekken.

Liwwadders diende vervolgens een bezwaarschrift in tegen de weigering. Dit op basis van bijvoorbeeld het signaal van hoogleraar Boogaard. En ook omdat in andere provincies wel vergelijkbare stukken waren vrijgegeven.

De provinciale commissie voor bezwaar deed een week geleden uitspraak na een hoorzitting over de kwestie op dinsdag 18 juli j.l. Tijdens de zitting kwamen enkele opmerkelijke gegevens aan de orde.

Leest u dit boeiende artikel verder via:
https://www.liwwadders.nl/advies-commissie-aan-cdk-bezwaar-liwwadders-gegrond-verklaren-verslagen-regietafel-migratie/