Categorieën
Financiën Fryslân Media

In de jaarrekening 2021 van Omrop Fryslân staat een onjuist bedrag van € 333.176

Ernst & Young Accountants LLP ontdekt in 2023 ‘een materiële fout in de jaarrekening over 2021 vanwege een te hoog verantwoordde subsidie ter
bevordering van de Friese Taal, toegekend door de Provincie Fryslân
‘.

Het gaat daarbij om het volgende, aldus deze accountants:

De baten uit hoofde van overige subsidies
(verstrekking bijdrage in de kosten – Provincie Fryslân) over het boekjaar 2021 zijn daarmee € 333.176 te hoog weergegeven en de daarmee samenhangende verplichting tot terugbetaling van de subsidie € 333.176 te laag. Naar aanleiding hiervan is in de vergelijkende cijfers 2021 een correctie doorgevoerd van € 333.176 op de baten en in het eigen vermogen 31 december 2021 en is een verplichting aan de Provincie Fryslân opgenomen ter hoogte van dit bedrag.

De provinsje Fryslân heeft te kennen gegeven het bedrag ‘te compenseren‘ met het subsidiebedrag over 2023.

WD

Geraadpleegde bron:
https://static.omropfryslan.nl/pdf_algemeen/Jaarverslag_2022_stichting_Omrop_Fryslan.pdf (Raadpleegt u specifiek pagina 21, WD)