Categorieën
Ethiek Fryslân Politiek

Gemeentebestuur van Leeuwarden betrapt op het achterhouden van Woo-informatie over het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman

Door Gerard Jorna

Het gemeentebestuur van Leeuwarden verkeert nog steeds in de greep van het dubieuze integriteitsonderzoek dat Sybrand Buma als burgemeester van Leeuwarden eind 2019 heeft ingesteld tegen het raadslid van Lijst 058 Selo Boxman.

Ik heb de gemeenteraad van Leeuwarden ruimschoots het bewijs geleverd dat dit onderzoek onnodig, onterecht en oneerlijk is geweest. Ik heb onder meer vastgesteld dat de burgemeester en de griffier zich schuldig hebben gemaakt aan vooringenomenheid en intimidatie.

Niet gehinderd door enige kennis van zaken over zorgvuldig integriteitsonderzoek hebben zij zich met instemming van het presidium van de gemeenteraad ongehinderd kunnen misdragen ten koste van een democratisch gekozen raadslid. Het gemeentebestuur van Leeuwarden zou zich kapot moeten schamen voor de wijze waarop het Selo Boxman voor de bus heeft gegooid.

De vraag hoe een onbenullig incident zodanig heeft kunnen escaleren en heeft kunnen leiden tot ernstig gecorrumpeerde en verstoorde verhoudingen zou voor het gemeentebestuur aanleiding moeten zijn voor zelfonderzoek en zelfreflectie. Maar door gebrekkige bestuurlijke hygiëne is gekozen voor de doofpot in de hoop en verwachting dat geen haan naar de kwestie naar zou kraaien. Sinds dat een misrekening is gebleken hullen alle verantwoordelijken voor de onrechtvaardige behandeling van Selo Boxman zich in een stilzwijgen die doet denken aan de omerta.

Voor mijn onderzoek naar de handelwijze van de burgemeester, griffier en de raad in het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman heb ik onder meer gebruik gemaakt van informatie die ik met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), later de Wet open overheid (Woo) heb opgevraagd en verkregen. De Woo verplicht de gemeente Leeuwarden om jaarlijks een overzicht te maken van afgehandelde Woo-verzoeken en de verstrekte informatie.

Niet geheel tot mijn verbazing constateerde ik begin maart van dit jaar dat de Woo-verzoeken die ik in 2022 en 2023 heb ingediend niet voorkwamen in het overzicht op de website van de gemeente Leeuwarden over de jaren 2022 en 2023. Naar mijn mening was dit opnieuw een poging van het gemeentebestuur om onwelgevallige informatie uit de openbaarheid te houden. Een deel van de verkregen informatie is namelijk nogal schadelijk voor de reputatie van een aantal direct betrokkenen in het onderzoek tegen Selo Boxman.

Zo blijkt dat de griffier in opdracht van de burgemeester getracht heeft de inhoud van het externe onderzoeksrapport te beïnvloeden omdat daarin geen stok kon worden gevonden waarmee Selo Boxman kon worden geslagen. Het onderzoeksrapport zou haar namelijk vrijpleiten van een integriteitsschending.

Ook valt uit de verkregen documenten op te maken dat Eline de Koning als vicevoorzitter van de raad, tevens voorzitter van het presidium en voorzitter van de werkgeverscommissie, verantwoordelijk voor het functioneren van de griffier, ernstig tekort is geschoten. Als werkgever van de griffier heeft zij geaccepteerd en goed gevonden dat deze zich onder directe leiding van de burgemeester heeft kunnen misdragen ten koste van Selo Boxman.

Daarnaast blijkt zij een zeer bedenkelijke en actieve rol te hebben gespeeld in de publieke beschadiging van Selo Boxman. Te lezen valt hoe zij als raadslid onder één hoedje heeft gespeeld met de burgemeester en daarmee het belang van de raad als controlerend bestuursorgaan heeft verkwanseld.

Bij de vrijgegeven documenten heb ik ook het advies aangetroffen van een hoogleraar bestuurskunde die vond dat de raad alle redenen had een onderzoek in te stellen naar het handelen van burgemeester en griffier in het integriteitsonderzoek tegen Selo Boxman die op haar beurt de burgemeester en de griffier had verweten niet integer te hebben gehandeld. Het presidium heeft dit advies willens en wetens aan de overige raadsleden en ook aan Selo Boxman onthouden, vermoedelijk omdat een dergelijk onderzoek ook licht zou werpen op de merkwaardige en dubieuze rol die het presidium in de kwestie heeft gespeeld.

Uit de verkregen documenten blijkt ook dat de daarop volgende raadsvergadering van 26 februari 2020, die te boek staat als een ordinaire politieke afrekening met de niet aanwezige Selo Boxman, doorgestoken kaart van het presidium is geweest onder regie van Eline de Koning, de griffier en de burgemeester.

Uit de vrijgegeven mailwisseling tussen de griffie, de sector Juridische en Veiligheidszaken en de burgemeester, voor zover niet zwartgemaakt, valt op te maken hoezeer de laatste, in een poging om buiten schot te blijven, steeds verder in de nesten wordt geholpen door een junior juriste die blijk geeft van gebrek aan respect voor de democratische spelregels.

Op 17 maart 2024 heb ik in een brief het college van burgemeester en wethouders gewezen op het ontbreken van mijn Woo-verzoeken in het gemeentelijk overzicht over 2022 en 2023 en gevraagd wat daarvan de reden is en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zoals te verwachten was heb ik daar geen antwoord op gekregen.

Er bleef voor mij dan ook niets anders over om opnieuw met een beroep op de Woo te achterhalen hoe het zit. Uit het besluit op dit verzoek van 16 mei 2024 blijkt dat geen informatie beschikbaar is over het waarom van het ontbreken van mijn Woo verzoeken en wie daarvoor verantwoordelijk. Kennelijk is dit het werk geweest van de kabouters.

Wel heeft iemand (ook een kabouter?) besloten met ingang van diezelfde datum mijn afgehandelde Woo verzoeken uit 2022 en 2023 inclusief de verkregen informatie op de website van de gemeente Leeuwarden te plaatsen

(www.leeuwarden.nl; zoekfunctie: woo).

Dat betekent dat nu iedereen daarvan kennis kan nemen.

Ik verwacht dat de informatie uit de Wob- en Woo-verzoeken die ik in 2021 heb gedaan niet zal worden gepubliceerd op de website van de gemeente Leeuwarden.

In 2021 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van een van mijn Wob-verzoeken de geheimhouding op de bijlagen bij het onderzoeksrapport van de externe onderzoeker opgeheven. Een van die bijlagen is het verslag van het gesprek van de burgemeester met de externe onderzoeker waarin hij schaamteloos zijn vooringenomenheid en gebrek aan bestuurlijke kennis etaleert.

In een andere bijlage is het verslag te vinden van het gesprek van de onderzoeker met de griffier waarin deze een reeks van leugens laat opschrijven.

Wie daarover wil lezen kan de documenten bij mij opvragen: (gerardcmjorna@gmail.com).

Bovenstaand stuk betreft een ingezonden stuk op: https://www.liwwadders.nl/affaire-raadslid-selo-boxman-zou-moeten-leiden-tot-zelfonderzoek-gemeentebestuur/