Categorieën
Fryslân Overheid Sociaal Wonen

Fryslân bouwt 17.500 woningen

De provincie Fryslân omarmt de ambitie van minister De Jonge (VRO) om de woningbouw te versnellen. De doelstelling is 17.500 woningen te bouwen tot aan 2030.

Ook in Fryslân hebben jongeren en ouderen moeite een betaalbare woning te vinden. Omdat de komende jaren het aantal huishoudens verder zal toenemen, moeten nieuwe woningen worden gebouwd. Uit een inventarisatie onder gemeenten en corporaties blijkt dat er voldoende plannen zijn om tot en met 2030 zo’n 17.500 nieuwe woningen te bouwen.

De Friese corporaties en marktpartijen zijn ook bereid om voldoende betaalbare woningen te bouwen. Bijna twee derde deel van de geplande nieuwbouw heeft een sociale huurprijs of een koopprijs onder de NHG-grens. Hiervoor is wel de hulp nodig van de Rijksoverheid. Van de beschikbare Rijksmiddelen is tot nu toe maar een klein deel in Fryslân terecht gekomen. Daarom pleit de provincie er voor dat de regels voor deze Rijkssubsidies worden vereenvoudigd zodat ook kleine woningbouwprojecten mogelijk kunnen worden gemaakt.