Categorieën
Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu Nederland Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (12)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 12

Februarius 1825

Februarius 15: Gelderland, Hattem. Dat de gehele omtrek dezer stad was overstroomd, en velen de tijd niet hadden hun have en vee te bergen, en door de loeijende storm treurige tonelen vertoond werden.
Doornspijk. Dat de Kamperdijk is doorgebroken, de gemeente Oosterwolde gedeeltelijk met het lage land van Doornspijk overstroomd werd, vele huizen geheel en gedeeltelijk vernield en zoo ver men weet tussen de 20 à 30 menschen en veel vee verongelukt.
Overijssel, Kampen. De jammerklagten der ongelukkigen zijn groot. Velen hebben hun leven verloren in de overstroomde stad, daar in vele huizen het water tot over de 4 voeten steeg. Het Kamper-eiland is bijna geheel verwoest en vele menschen verdronken. Urk en Schokland troffen een bijna gelijk lot. Mastenbroek, schier al het vee en gehele huisgezinnen een prooi der golven geworden. Van de 7 boerenplaatsen aan de Zwartedijk zijn slechts drie aanwezig en men ziet in en bij de ommestreken der stad hier en daar have en vee drijven en schat het getal verongelukt vee op 3000.

Tekstfragment van pagina 4.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.