Categorieën
Commentaar Sneek Súdwest Verkeer

EEN SLAP BRIEFJE VAN VOS-VOORZITTER SIBOLD JELLEMA

Namens het bestuur van Verenigd Ondernemend Sneek stuurt voorzitter Sibold Jellema op vrijdag 17 mei een slap briefje naar de achterban. Hij deelt mede dat er constructief overleg is geweest met het college over de gang van zaken omtrent de autoluwe proef.

Het college heeft aangegeven dat zij de zorgen die onder ondernemers leven uiterst serieus nemen, aldus Jellema. Het is de vraag of de voorzitter klachten van ondernemers, en veelal eigen leden, zelf ernstig genoeg neemt, want op 12 december 2023 sturen 136 ondernemers en medeondertekenaars een brandbrief naar de raad en het college, waarin staat: Tot nu toe is de VOS gesprekspartner voor de gemeente in dit traject (proef autoluwe binnenstad, red.) Wij voelen ons als leden niet gehoord door het bestuur van de VOS.

Jellema schrijft verder dat met het college afspraken zijn gemaakt over het delen van relevante data, die door de VOS zijn verzameld, en het beschikbare evaluatierapport.

Over significante aanpassingen neemt het college op 18 juni een besluit en zullen dan direct worden uitgevoerd, volgens Jellema. Verzamelde gegevens worden meegewogen, maar ook het sentiment onder inwoners en ondernemers. Hopelijk gaat Jellema er niet vanuit dat bijvoorbeeld klachten over het vele sluipverkeer in nogal wat straten in de Waterpoortstad louter sentiment is!

In de voorlaatste alinea gaat de VOS-voorzitter in op de factor tijd:
Uiteraard gaat het ons ondernemers nooit snel genoeg, echter heeft in onze optiek het college gehoor gegeven aan het versnellen van het proces. Het college, onder wie verantwoordelijk wethouder Rietman, heeft tot op heden nooit iets laten zien wat op dat versnellen lijkt.

PvdA-wethouder Rietman heeft geen haast wijzigingen door te voeren. © Jeroen van der Kallen

De tekst van de VOS werkgroep Binnenstad met een serie klachten en nadelen van de autoluwe proef dateert namelijk van 25 april 2024 en het college gaat pas op 18 juni 2024, dus bijna twee maanden later, eventuele wijzigingen doorvoeren. Dat tijdrekken van het college gaat gemakshalve even aan Jellema voorbij.

Tenslotte is het merkwaardig dat in de ledenvergadering van de VOS op dinsdag 14 mei wordt gestemd over bepaalde projecten van deze ondernemersvereniging, maar een stemming over de autoluwe proef niet mag plaatsvinden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Brief VOS-voorzitter Sibold Jellema aan leden, vrijdag 17 mei 2024.
https://www.ondernemendsneek.nl/actueel/nieuws/pilot-autoluw