Categorieën
Dieren Natuur en milieu Politiek

Dashboard voor vogelrustgebieden

(tekst: provinsje Fryslân)

Watervogels zoals de smient, slobeend, nonnetje of wintertaling overwinteren graag in Fryslân. Daarom liggen ieder jaar van 1 oktober tot 1 april geel-blauwe boeien in de vogelrustgebieden in het Friese Merengebied en de Alde Feanen. Tijdens deze periode wordt iedereen gevraagd deze gebieden niet in te varen zodat overwinterende watervogels voldoende rust krijgen. Vogeltellers houden de aantallen vogels in en buiten de rustgebieden en de verstoringen van de overwinterende watervogels ieder seizoen bij. Om de resultaten en ontwikkelingen inzichtelijk te maken, staan deze tellingen in het Dashboard Vogelrustgebieden.

Het dashboard laat bijvoorbeeld zien hoeveel vogels er in een seizoen binnen of buiten een rustgebied zaten en geeft een top tien van meest voorkomende soorten per gebied. Over Fryslân breed bekeken is de smient de meest getelde vogel.

Verstoringen

Naast het tellen van de aantallen overwinterende vogels ín en net buiten de vogelrustgebieden, houden de tellers en Provinciale Waterstaat ook de verstoringen in en rond de gebieden bij. Boten, kano’s en SUP’s op het water, maar ook activiteiten en werkzaamheden langs de waterkant kunnen bij de vogels voor onrust zorgen. Soms kan één voertuig of persoon vanaf enkele honderden meters al voor voldoende verstoring zorgen om de vogels te laten opvliegen. Elke keer dat de vogels opvliegen, verliezen ze wat van hun opgebouwde reserves. En die reserves hebben ze juist hard nodig om in het voorjaar weer verder te kunnen vliegen naar hun zomerverblijven om daar te nestelen. Bij teveel verstoring kunnen vogels een gebied uiteindelijk gaan mijden. Daarom is het niet invaren van deze gebieden tijdens de vogelrustperiode als erecode in het leven geroepen.

In het dashboard zijn vogeltellingen te vinden van de vogelrustgebieden in de Snitser Mar en omgeving, de Wite en Swarte Brekken, de Aldegeasterbrekken, de Fluezen en de Alde Feanen. Deze gebieden zijn onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. Rustgebieden liggen nooit in vaargeulen, maar met name langs de waterkanten. De vaarwegen blijven dus vrij.

Het dashboard en meer informatie over de vogelrustgebieden is te vinden op www.fryslan.frl/vogelrustgebied.