Categorieën
Commentaar Politiek Súdwest Verkeer

COLLEGE SÚDWEST BEANTWOORDT VRAGEN OVER CO2-UITSTOOT EN AUTOLUWE PROEF ONVOLLEDIG

Op woensdag 1 mei dient fractievoorzitter Pieter Jan Scholtanus van Mooi SWF een viertal vragen in bij het college over wat de relaties zijn tussen CO2-uitstoot en de autoluwe proef.

Het college stuurt Mooi SWF met een kluitje in het riet, omdat slechts drie van de vier vragen worden beantwoord. Via een van de onderaan vermelde geraadpleegde bronnen kunt u het een ander controleren.

Vraag 1 Mooi SWF
In hoeverre is het college op de hoogte van de toegenomen CO2 uitstoot? Indien bekend: waarom is het effect niet eerder gedeeld? Indien niet bekend: waarom is dit effect niet nader onderzocht.

Reactie college Súdwest
De proef autoluw heeft als doel om zorg te dragen voor een meer leefbare stad met minder verkeer op de Singel en Prins Hendrikkade. Een meer leefbare stad betekent ook een meer gezonde stad met minder uitstoot van luchtvervuilende stoffen. Uit de verkeerstellingen blijkt dat er inderdaad minder verkeer over deze wegen rijdt. Een deel van het verkeer kiest andere routes en gaat omrijden en een deel van het verkeer rijdt niet meer of gaat op de fiets. Gezien het feit dat de proef nog maar een bepaalde periode loopt kunnen we nog niet de verkeerscijfers voor en met de proef met dezelfde periode van vorig jaar vergelijken. Dit gaan we natuurlijk nog wel doen. Het eerste beeld, gebaseerd op de reeds uitgevoerde tellingen, laat zien dat er geen toename is van de CO2 uitstoot maar juist een afname.

Commentaar Brekt

Punt 1
Het college spreekt in de eerste zin over een leefbare stad. Maar het begrip leefbaar is een relatief vraagstuk. Voor een winkelier die minder klanten trekt is de ondernemerspositie niet bepaald leefbaar.

Verkeersbegeleiders zitten in de auto aan de Prins Hendrikkade en (bijna) op het Visplein in Sneek. © BREKT.NL

Punt 2
In de derde zin staat dat verkeerstellingen uitwijzen dat er minder verkeer rijdt over de Singel en Prins Hendrikkade. Voor deze vaststelling zijn geen tellingen nodig, omdat iedere betrokkene weet dat beide wegen voor het meeste autoverkeer tussen 12.00 uur en 17.00 uur zijn afgesloten.

Punt 3
In de vierde zin staat onder meer dat verkeer andere routes neemt. Ja, dat klopt. Dat is ten eerste sluipverkeer dat rijdt door straten als Kleine Palen, Harinxmakade, Willem Lodewijkstraat, Prinsengracht, Woudvaartkade, Koopmansgracht, Berkenlaan, Goeman Borgesiuslaan en Worp Tjaardastraat. Ten tweede gaat het om autoverkeer van winkelend publiek dat niet meer in Sneek komt en elders boodschappen doet, zoals in Joure, Bolsward, Harlingen, Balk en Leeuwarden, et cetera.

Verkeersintensiteit kruispunt Goeman Borgesiuslaan vanaf Worp Tjaardastraat en Station Noord. © BREKT.NL

Punt 4
Het college maakt zich er in de laatste zin gemakkelijk van af door niet aan te geven waar die mogelijke afname van CO2 valt waar te nemen: maar daar zal het centrum mee worden bedoeld. Het punt is dat veel Snekers een omweg dienen te maken naar het werk. Voor wat betreft een inwoner van de Noordoosthoek, die in Heeg werkt, betreft dat 12 km extra per dag, 60 km per week, 240 km per maand en maar liefst 2640 km over elf maanden. Er is over een jaar tijd rekening gehouden met een maand vakantie, vandaar elf maanden. Kortom: hoe berekent het college deze CO2 uitstoot?

Vraag 2 Mooi SWF
Is het college op de hoogte van het feit dat als de Prins Hendrikkade (250m) uit de proef wordt genomen, er al een groot deel van de hogere CO2-uitstoot zou worden voorkomen? Zo ja, waarom is de proef niet aangepast met de openstelling van de Prins Hendrikkade? Zo nee, kan de Prins Hendrikkade z.s.m. uit de proef worden gehaald en weer worden opengesteld?

Reactie college Súdwest
Zie antwoord onder 1.

Vraag 3 Mooi SWF
Is het college op de hoogte dat door de hogere CO2 uitstoot de inwoners rondom de Goeman Borgesiusstraat en de Worp Tjaardastraat nu veel overlast en hinder ondervinden in hun leefbaarheid en hun gezondheid? Zo ja, welke concrete toezegging kunnen worden gedaan aan de bewoners van deze straten? Zo nee, waarom is dit niet eerder onderzocht dan wel benoemd?

Reactie college Súdwest
Zie antwoord onder 1.

Het valt te waarderen indien verantwoordelijk PvdA-wethouder Rietman vragen van een oppositiepartij vooraan wel serieus neemt. © Jeroen van der Kallen

Vraag 4 Mooi SWF
Het college is op de hoogte van de klimaatdoelen van 2030. In hoeverre werkt deze verhoogde uitstoot van CO2 tegen dit voornemen? Gaat het college de toegenomen uitstoot van CO2, welke door de autoluwe proef wordt gecreëerd, op een andere wijze compenseren? Met name ook in de gebieden waar de meeste CO2 wordt uitgestoten?

Reactie college Súdwest
Zie antwoord onder 1.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://sudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2024/05/2024-05-01-Mooi-SWF-l-CO%E2%82%82-uitstoot-door-pilot-autoluw-Sneek-1.pdf

https://www.brekt.nl/scholtanus-mooi-swf-vragen-over-co2-uitstoot-en-autoluwe-proef/