Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

By de presintaasje fan De Winskhoed fan Fortunatus, Spannum, 2 juny

(tekst: Abe de Vries)

Achte oanwêzigen, bêste minsken, goeie freonen, leave famylje,

Ik kaam ris yn de neibyheid fan in âld boufallich dykshûs, dat bûtendoar genôch sjen liet dat it net de went wie fan earlike krigele earmoed, mar fan in smoarge skoaiershúshâlding; de fodden en bellen op ’e line, sa giel as in term, en de fúlnisheap foar de doar, dêr’t by alles wat onhuerich wie, kofjetsjok en jiske, âlde skuon, swartbaarnde potdiggels, healferrotte stoelsmatten, lappen en flarden fan allerhande kleuren op gearbruid wienen, bewiisden my dat; want my tocht, in byinoarhâldend aard hie in hele bulte fan dat rêding, dat dêr nou ta ’n walch fan de foarbygonger lei, noch wol ta brânje brûkt. Dêrta wienen ynpleats de beammen fernield, dy’t om ’t hûs hinne stiene.

In bidlerswiif sjagle foar my út, mei in foege jonge by har, dy’t onferskillich en sleau, mei syn stokje hjir en dêr de koppen fan de blommen en gersraaien ôfsloech.

Lês mear fia: http://seedyksterfeartfisk.blogspot.com/2023/06/by-de-presintaasje-fan-de-winskhoed-fan.html

En: https://utjouwerij-deryp.nl/boeken/waling-dykstra-de-winskhoed-fan-fortunatus/

WD