Categorieën
Onderwijs Politiek

BBB: GOED ONDERWIJS TOEGANKELIJK VOOR IEDEREEN

Uit het concept-verkiezingsprogramma van BBB een lijst met algemene punten over het onderwijs, pagina 77-78. Het programma heeft als titel van Vertrouwenscrisis naar Noaberstaat.

GOED ONDERWIJS TOEGANGELIJK VOOR IEDEREEN

Voor BBB is de kernvraag hoe we ons onderwijssysteem weer zo inrichten dat kinderen weer goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Wij willen een onderwijssysteem dat minder bloot staat aan bureaucratische elementen met minder managementlagen, waarbij onze onderwijzers, leraren en docenten zich met name bezighouden met hetgeen zij het liefste doen en het beste kunnen lesgeven. Onderwijzers, leraren en docenten
betrekken wij intensief bij de opzet en uitvoering van de studie, het is immers hun ervaring die telt.

Te lang is het onderwijs het afvoerputje van elk maatschappelijk waargenomen probleem geweest. Het maakte niet uit welk probleem gesignaleerd werd: op school zou de oplossing hiervoor gevonden moeten
worden. Dit moet anders. We kiezen bewust voor de ontwikkeling van het kind. Onderwijs gaat weer de driehoek maken tussen school – ouder(s) – kind. De gemeenschappelijke waarden staan in het midden van
deze driehoek. Iedereen in de driehoek mag elkaar aanspreken op deze waarden, waarbij er weer vertrouwen moet komen in de professionaliteit van de leraren.

BBB streeft naar een inclusief en hoogwaardig onderwijsstelsel dat voor iedereen toegankelijk is, met extra nadruk op het openhouden van scholen, het bevorderen van basisvaardigheden en het behoud van goed
onderwijs op alle niveaus. Wat ons betreft zetten we in op hoogwaardig onderwijs zowel voor jongeren als voor volwassenen en zowel op theoretisch als op praktisch gebied. Naast gelijke kansen voor iedereen vinden wij de ontwikkeling van sociale vaardigheden erg belangrijk. Het onderwijs heeft hierin een belangrijke rol.

Het is van wezenlijk belang dat kleinere scholen openblijven. Handhaving van basisscholen in de kernen draagt bij aan de toekomstige levensvatbaarheid van deze kernen, doordat ouders met kinderen in kernen
kunnen blijven wonen.

Daarnaast hecht BBB veel waarde aan het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen, scholieren en studenten zodat zij kritisch kunnen denken en hun zorgen kunnen delen. De verbinding die uit het kritische denken tussen onderwijs en bedrijfsleven ontstaat is volgens ons van cruciaal belang voor innovatie en ontwikkeling.

Scholieren van het voortgezet onderwijs dienen hun opleiding nabij huis te kunnen volgen. Leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte dienen, net als hun leeftijdsgenootjes, naar de plaatselijke
school te kunnen gaan.

Binnen het onderwijs in Nederland dient meer aandacht komen voor kwalitatief goed volwassenenonderwijs dat voor iedereen in Nederland toegankelijk is. Dit is ook van belang voor de bijscholing en omscholing in
het kader van een ‘leven lang leren’.

Ook kwalitatief goed speciaal onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsachterstand vinden we erg belangrijk. Een herbeoordeling van de huidige structuur waarbij speciaal onderwijs (deels) een onderdeel
is van het overige onderwijs dient wat ons betreft plaats te vinden. Ons uitgangspunt hierbij is dat we leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben door middel van passend onderwijs ondersteunen om
hun plek in onze maatschappij te vinden en hun bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. De vrijheid van onderwijs dient behouden te worden.

Geraadpleegde bron: https://boerburgerbeweging.nl/verkiezingsprogramma/