Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Water

Baggeren voor een goede waterkwaliteit van het Nannewiid gestart

(tekst: Wetterskip Fryslân)

Schoon water, vol leven. Dat is het doel van het baggeren van het Nannewiid bij Oudehaske. Donderdagmorgen 9 november gaf dagelijks bestuurslid Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân in restaurant By Aalzen, gelegen aan het Nannewiid, het officiële startsein voor het baggeren van de polderplas en de noordelijke opvaarten.

Het Nannewiid is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. En schoon water is goed voor mens, plant en dier. ‘Het uitbaggeren van het Nannewiid heeft een positief effect op het verbeteren van de waterkwaliteit’, zegt dagelijks bestuurslid Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân.

Verbeteren waterkwaliteit
De dikke, slappe voedselrijke sliblaag op de bodem van de plas is nu een bedreiging voor een goede ecologische waterkwaliteit. Door het verwijderen van de sliblaag uit het westelijke en noordelijke deel van de plas en uit het water bij het zandstrandje verbetert deze waterkwaliteit. Zo kunnen planten en dieren, zoals kranswier en snoek, die bij dit type water horen hier leven. Naast het Nannewiid worden bij dit project ook de opvaarten aan de noordkant van de plas gebaggerd, omdat hier ook veel voedselrijk slib aanwezig is.

Zeldzame soorten

Vanaf de jaren negentig zijn er al vele maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit in het Nannewijd te verbeteren. Zo is de waterhuishouding van het Nannewiid losgekoppeld van het landbouwwater. Ook is een deel van de plas al eens eerder, in 1994, gebaggerd. ‘We zien dat het met de waterkwaliteit van het Nannewiid de goede kant opgaat’, zegt bestuurder Monique Plantinga. ‘De nutriëntenconcentraties in het water zijn afgenomen en het doorzicht is verbeterd. Hierdoor komen er meer waterplanten en dat is positief. Waterplanten zuiveren het water, zorgen voor helder water en zijn ook nodig als leefgebied voor de kleine en grote waterdieren. Ze bieden voedsel en zijn schuil-, rust en paaiplaats voor waterdieren.’

Dit heeft sinds 2022 geleid tot de aanwezigheid van zeldzame kranswieren en het zeldzame groot nimfkruid. Om omslag van helder naar troebel water en woekering van waterplanten tegen te gaan, wordt het Nannewijd nu gebaggerd. ‘Zo kan het herstel naar een goede waterkwaliteit doorzetten. Daarbij houden we natuurlijk rekening met de huidige ecologische waterkwaliteit en de zeldzame soorten’, aldus Monique Plantinga.

Weilanddepots voor tijdelijke opslag baggerslib
Wetterskip Fryslân verwijdert in totaal ongeveer 116.000 kubieke meter baggerslib uit het Nannewiid en de opvaarten. Voor de tijdelijke opslag van dit slib is ongeveer 18 hectare aan weillanddepot aangelegd. Er ligt een depot van ongeveer 13 hectare ten zuiden van Oudehaske. Daarnaast ligt er een depot van ongeveer 5 hectare ten westen van het Nannewiid.

Samenwerking
Wetterskip Fryslân trekt in dit project samen op met bewoners en andere partijen in het gebied: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân. Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas, zodat waterrecreatie weer mogelijk wordt. Bij dit project worden kansen gecombineerd. Door het verwijderen van de voedselrijke bagger wordt de plas dieper. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor de waterrecreatie.

Kosten en planning
Aannemer JP Schilder uit Ursem voert het baggerwerk in opdracht van Wetterskip Fryslân uit. De baggerwerkzaamheden zijn naar verwachting in augustus 2024 klaar. De totale kosten van ruim 2 miljoen euro worden gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3).

Meer informatie over dit project is te vinden op www.wetterskipfryslan.nl/nannewiid.