Categorieën
Cultuur Fryslân Literatuur

Abe de Vries: Tony Feitsma, in foarbyld dat wachtet op neifolgers

(Tekst fan Abe de Vries, 29 augustus 2015)

In ‘flammedraachster’ wurdt se neamd. In ‘fjoeroanstekster’. Anthonia Feitsma (1928-2009), heechlearaar Frysk, hie in skerpe geast en dito pinne. In esseebondel bringt har neilittenskip yn kaart. As der noch mar seis jier nei jo ferstjerren al in mânske stúdzje ferskynt oer jo wurk, dan is dat foar Fryske begripen moai op ’e tiid. Wittenskip en Beweging, in samling fan alve essees en in tal bylagen, útjûn mei stipe fan it Fûûns fwar it Frysk (dat se selsoprjochte hat), giet wiidweidich yn op de betsjutting fan it wittenskiplike wurk en it ‘bewegen’ fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009).

Klik troch op: http://seedyksterfeartfisk.blogspot.com/2015/09/tony-feitsma-in-foarbyld-dat-wachtet-op.html