Categorieën
Financiën Súdwest

Súdwest-Fryslân sluit 2022 met positief saldo af

Uit de concept-jaarstukken 2022 blijkt dat de gemeente het jaar afsluit met een plus van 10,6 miljoen euro op een totale begroting van 352,2 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve en beschikbaar te maken voor voorziene uitgaven in 2023.

In de begroting was rekening gehouden met een tekort van 2,2 miljoen euro. De positieve eindbalans van 10,6 miljoen euro over 2022 is een optelsom van verschillende factoren. Dit resultaat komt onder meer door een hogere algemene uitkering, die de gemeente ontvangt van het Rijk. Ook vielen de uitgaven in het sociaal domein lager uit en is er voordeel gehaald uit de grondexploitaties. Met dit extra geld kunnen in 2023 kosten voor de afhandeling van de toeslagenaffaire, energietoeslag, opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen en ventilatie in scholen gedekt worden.

Met de nasleep van Corona en de grote vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne was 2022 een bewogen jaar. Hierdoor stegen de (energie)prijzen en bracht dit veel mensen en ondernemers in de problemen. Als gemeente is flink ingezet op bestaanszekerheid voor iedereen, met aanvullende toeslagen voor energie naast de uitkeringen van het Rijk. De energiecrisis heeft de focus op een toekomstbestendige maatschappij nog eens verder aangescherpt. Met verduurzaming van woningen en bedrijven en nieuwe vormen van energie zijn in 2022 stappen gezet, die de komende jaren een vervolg krijgen.