Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Water

Water en bodem centraal in visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’

(tekst: Veldpost)

Provincie en waterschap Friesland hebben de visie ‘Fryslân Klimaatbestendig 2050+’ ter inzage gelegd. Deze visie pleit ervoor om water en bodem sturend te maken in de ruimtelijke inrichting van Friesland. Op dinsdagavond 28 maart wordt hiervoor een webinar gehouden.

‘Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, droogteschade, hittestress en verzilting toe’, aldus provincie en waterschap Friesland bij de presentatie van de visie Fryslân Klimaatbestendig 2050+.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/683459-water-en-bodem-centraal-in-visie-fryslan-klimaatbestendig-2050/