Categorieën
Dieren Fryslân Natuur en milieu

Subsidie voor behoud weidevogelbestand

(tekst: provinsje Fryslân)

Wanneer boeren in weidevogelgebieden stoppen, kan belangrijk weidevogellandschap verloren gaan. Gedane inspanningen voor weidevogels gaan dan verloren. Daarom start er een pilot met een subsidieregeling voor het langdurig behouden van deze gebieden.

In Fryslân liggen geschikte weidevogelgebieden grotendeels buiten de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De weidevogels buiten het NNN zijn daarom afhankelijk van vrijwillige weidevogelbescherming en agrarisch natuurbeheer.

“As in boer ophâldt of grûn ferkeapet, kinne de soms jierrenlange ynspannings foar greidefûgels ferlern gean. Bygelyks as greppeltsjelân flak makke wurdt en op ‘e nij ynsjidde. Dêrmei ferdwynt geskikt greidefûgelgebiet”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland.

In de Nota Weidevogels 2021-2030 is opgenomen dat voor het behoud van de weidevogels het noodzakelijk is een instrument te ontwikkelen om belangrijke weidevogelgebieden langjarig te behouden. Met deze subsidie wil de provincie daar invulling aan geven.

De insteek van de regeling is dat de gebieden de agrarische bestemming houden. Vervolgens wordt het behoud van het weidevogelgrasland – en daarmee ook oud, kruidenrijk gras, slenken, slootjes en greppels – vastgelegd in een aantal afspraken. Het gaat bijvoorbeeld om het hoog houden van de waterpeilen, het intact laten van de greppelstructuur van het land en beperkingen voor het gebruik van pesticiden. De subsidieregeling is op vrijwillige basis. De grondeigenaar krijgt met de regeling eenmalig een bedrag voor de vermindering van de waarde van de grond. De gemaakte afspraken gaan over op de volgende eigenaar als de grond verkocht wordt. Op die manier blijven de gebieden voor de weidevogels behouden.

Agrarisch natuurbeheer

De subsidieregeling is op vrijwillige basis. Deelname aan regeling is niet mogelijk binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN), omdat de gronden de agrarische functie blijven behouden en niet worden omgevormd tot natuur. De subsidieregeling komt naast de subsidie voor Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) te staan. Boeren kunnen van beide gebruik maken, al wordt er niet twee keer een bedrag uitgekeerd voor een kwalitatieve verplichting die in beide regelingen staat.

De provincie start met een pilot op ongeveer honderd hectare weidevogelland. Daarvoor is 1,4 miljoen euro beschikbaar uit het Europese LIFE IP-project GrassBirdHabitats. De openstelling loopt van 16 januari tot en met 10 april 2023 en geldt nu alleen voor de weidevogelgebieden in Aldeboarn de Deelen, Idzegea en de Greidhoeke. Het is de bedoeling de pilot de komende jaren verder uit te rollen binnen de Aanvalsplan Grutto-gebieden.