Categorieën
Financiën Sneek Súdwest Verkeer

RUW KOSTENPLAATJE AUTOLUW SNEEK

Aan de autoluwe pilot in de Sneker binnenstad zijn nogal wat kosten verbonden. In deze bijdrage wordt een ruw en oriënterend kostenplaatje van de verkeersproef gepresenteerd.

Het gaat natuurlijk om gemeenschapsgeld dat wij als alle inwoners van de gemeente SWF (niet alleen de Sneekers, maar ook inwoners van bijv. Workum, Bolsward, Hindeloopen, Stavoren, enz.) mede opbrengen. En wel aan een – hoe goed de bedoeling ook – tot mislukken gedoemd experiment. Hoe langer dit niet (politiek) onderkend wordt, hoe verder de zinloze kosten oplopen.

Het gaat om de volgende kosten:

  • Kosten (uren) communicatie (+ 10-minutengesprekken)
  • Kosten nadeelcompensatie (Sneeker middenstand)
  • Materiële kosten (verkeersborden, camera’s, belijning, enz.)
  • Kosten ambtelijke uren
  • Kosten snelheidsremmende maatregelen sluiproutes
Wethouder Rietman overlegt met een verkeersbegeleider aan de Singel. © BREKT.NL

Plankosten / Adviesbureau

Gemeenten (en provincies) kunnen tegenwoordig in hun beleidsontwikkeling niet meer zonder (geldverslindende) externe adviesbureaus.

Enquête 2022 (december)

Om de inwoners, ondernemers en bezoekers mee te nemen in de plannen is in december 2022 een enquête gehouden en zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd. De enquête werd uitgevoerd door adviesbureau Royal Haskoning DHV, en werd 2.200 keer ingevuld. De uitkomsten van de enquête werden meegenomen in de verdere voorbereiding van de proef. Gehanteerde tarieven in deze branche variëren van € 140 tot € 188 per uur (Deloitte).

Stel dat Royal Haskoning DHV 100 uur heeft besteed aan het opstellen, uitwerken en rapporteren over de enquête:  100 x € 160 = € 16.000.

Plankosten

Voor het gemak ga ik er vanuit dat het gelikte Plan van Aanpak Proef Autoluwe Binnenstad Sneek (maart 2023) mede tot stand ik gekomen met dank aan een extern adviesbureau of extern adviseur.

Indien wij de aanname plegen dat een dergelijke club (mogelijk ook hier Royal Haskoning DHV) 150 uren in heeft gestoken, komen we uit (bij een uurtarief van € 160) op: € 24.000.

Dat lijkt mij een voorzichtige schatting.

Mocht de gemeente SWF geheel zelfstandig, zonder extern advies, hebben gewerkt, dan reken ik de kosten toe aan de desbetreffende verkeerskundige en beleidsadviserende ambtenaren.

Verkeersbegeleiders

De personele kosten van de in gele regenpakken gehulde verkeersbegeleiders. Volgens mij zijn er daar 5 van: 2 bij de rotonde bij de Koninginnebrug, 1 aan de Prins Hendrikkade ter hoogte van Scapino (achterkant), 1 op de Singel en 1 op de Harinxmakade. Zij staan daar 7 dagen per week, gedurende 6 uren per dag (straks 5 uren). (In de eerste weken waren er iets meer regelaars.)

Wij mogen aannemen dat zij minstens het minimumloon vangen, misschien een paar centen meer.

Tabel: minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)
LeeftijdPer uur
21 jaar en ouder€ 13,27

Het gemiddelde salaris van een verkeersregelaar: Het gemiddelde brutosalaris varieert tussen € 13 en € 15 per uur. Daarnaast ontvangt de regelaar indien deze met eigen auto rijdt, een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer (13 jul 2023).

Voor het gemak stellen we het uurloon op € 14,00:

5 regelaars x 7 dagen x 6 uur = 210 uur

210 x € 14,00 = € 2.940,00 per week.

Start 2 januari – einddatum?

Thans week 9: 9 x € 2.940,00 = € 26.460,00

Metingen verkeersdruk + rapportage

Ook hier zijn gespecialiseerde bureaus voor.

De gemeente maakt hiervoor gebruik van een pneumatische telslang. Om te weten wat zo’n bureau in rekening brengt, zou je een offerte moeten aanvragen. Op internet vond ik een bureau dat € 350 per week per locatie rekent. Dat is waarschijnlijk een goedkope aanbieder. Maar stel: 10 weken meten op 5 locaties: 50 x € 350 = € 17.500. Dan volgt een rapportage. Totaal ca. € 20.000.

Na aanpassingen/maatregelen in het autoluw gebeuren zullen ook weer nieuwe metingen nodig zijn.

Materiële kosten:

Camera’s:

In LC 21-2-24 over 5 camera’s rond de autoluwe Eewal in Leeuwarden lezen wij: “Dit kost ongeveer een ton.” Aldus raam ik de kosten per camera op € 20.000. Dus voor Sneek:

€ 20.000 per stuk x 4 locaties  = € 80.000

Wethouder Rietman ziet de Singel graag als winkelpromenade. Waar moet het landbouwverkeer dan langs?

Verkeersborden:

ca. € 500 per locatie (10): 10 x € 500 = € 5.000.

Voor het gemak reken ik de nieuw te plaatsen borden, gezien zij duidelijker en meer informatie moeten bevatten op een iets hoger bedrag: € 7.500. Samen € 12.500. Plus nog te plaatsen 30-km-borden bij sluiproutes, totaal € 15.000.

Nadeelcompensatie:

Wanneer inwoners of bedrijven zwaar benadeeld worden door rechtmatig handelen van de overheid, kunnen zij recht hebben op nadeelcompensatie. Nadeelcompensatie is een gedeeltelijke schadevergoeding voor onevenredig nadeel door rechtmatig overheidshandelen in het kader van de uitoefening van een publiekrechtelijke taak.

Zie de Verordening nadeelcompensatie gemeente Súdwest-Fryslân:

Artikel 2 Heffen recht

  1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 300,- geheven.

Artikel 3 Aanvraag

  • In aanvulling op artikel 4:127 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een aanvraag mede:
  • als het schade betreft wegens winst- of inkomstenderving: jaarrekeningen over het jaar waarin schade is geleden en voor zover van toepassing de drie daaraan voorafgaande jaren en de aanslagen vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Dit zullen Sneker ondernemers (middenstanders), zoals Sjoerd Hettinga, op de bovenstaande wijze moeten aantonen (en daarvoor € 300 moeten betalen). Hiervan durf ik geen enkele schatting te maken.

Communicatie

Na de voorafgaande enquête zijn er gesprekken en inloopbijeenkomsten georganiseerd, Er gaan nieuwsbrieven en persberichten rond, er zijn (voorlichtings)bijeenkomsten georganiseerd in de Waltastins (gemeentehuis).

Laten we met een natte vinger ’s aannemen dat hier 200 uren aan zijn besteed:

100 x € 40 = € 8.000.

Plus 80 x 10 minuten gesprekken, wethouder en beleidsmedewerkers:

Schaal           Periodiek                                                                                                                                                                                                                               

1          2          3          4          5          6          7          8          9

  1. 2.566  2.797  3.023  3.174  3.327  3.481  3.784  4.244  4.752

Voor de beleidspersonen gaan wij uit van een loonschaal 11.

Voor de wethouder van een gemeente van 60.001 tot 100.000 inwoners: € 8.890,68.

13,4 uur x € 40 = € 536,00 + uitwerking/verslag 15 uur (€ 600) =
€ 1.136,00

Voor woensdag 28 februari kunnen weer 10-minutengesprekken aangevraagd worden.

Plus er vinden nog wijkbeenkomsten plaats in Sperkhem, Noorderhoek, plus omgeving  Worp Tjaardastraat. Dit gaat een veelvoud kosten van het bovenstaande, qua voorbereiding, zittingstijd, uitwerking, verslaglegging en terugkoppeling. We rekenen mild met een bedrag van € 20.000.

Vanaf de Hugo de Grootstraat gaat een automobilist snel linksaf de Goeman Borgesiuslan op, terwijl van rechts verkeer nadert. © BREKT.NL

Snelheidsremmende / Verkeersremmende maatregelen

Maatregelen om de snelheid af te remmen in de wijken Noorderhoek en Sperkhem. De snelheid moet 30 km/uur worden op de Worp Tjaardastraat Goeman Borgesiuslaan en de Berkenlaan en ook de voorrang daar vervalt.

Louter het plaatsen van een 30 km-verkeersbord helpt niets (blijkt al jaren op de Prins Hendrikkade).

Mogelijkheden zijn: verkeersdrempels/verkeersplateaus (duur), kruispuntplateaus, slingerremmers, verkeerseilanden, aanpassen van het wegoppervlak (het aanbrengen van een ruw wegoppervlak zorgt voor trilling en dus meer snelheidsbeleving). De trillingen en overlast gelden ook voor de aanwonenden.

De kosten van de aanleg van de drempel zijn ca. € 23.500 – € 30.000, en daarmee hoger dan een gewone betonnen drempel in betonnen elementen (± € 10.000,-). Een zogenoemd Berlijns kussen is bedoeld voor het handhaven van een verkeerssnelheid van 30 km/u. De kosten daarvan zullen het midden houden tussen een drempel en een betonnen element.  Over de effectiviteit van de gekeurde palen is bekend dat het (tijdelijk) effect heeft, zeker in combinatie met een wegversmalling. Of de gemeente tijdens een proef veel geld wilt uitgeven aan dure fysieke maatregelen, is twijfelachtig.

Dan zijn er de niet-fysieke gedragsmaatregelen,  zoals dynamische snelheidsdisplays (borden waarmee weggebruikers worden geïnformeerd over hun snelheid). Echter uit onderzoek blijkt dat deze weinig efficiënt zijn, en alleen als tijdelijke maatregel). Maar ook deze mogelijkheden kosten geld.

Voorlopig Kostenplaatje

De (natte vinger) optelsom:

€ 16.000

€ 24.000

€ 26.460

€ 20.000

€ 80.000

€ 15.000

€  8.000

€  1.136

€ 20.000

€ 210.596 Totaal

Deze berekening is dus nog exclusief te maken kosten voor het nog langer in dienst houden van verkeersregelaars (ca. € 3.000 per week), nog te maken kosten communicatie en andere ambtelijke uren, en nog te maken kosten voor verkeersremmende maatrelen binnen de sluiproutes. En uiteraard de eindevaluatie.

Mocht deze raming van kosten er volledig naast zitten, dan horen wij graag van de gemeente SWF wat de daadwerkelijke kosten zijn.

Dolf Alberts