Categorieën
Foto's Fryslân Natuur en milieu

PERFEKT PANORAMA

It kleurde justermoarn fan alle kanten by de Slachdykstermûne. Fan links kamen der moai kleurde wolken oandriuwen. Rjochts fan de mûne kaam de sinne op. En ek it wetter yn de Feinsumer Feart die mei om dêr in kleurplaat fan te meitsjen. Wat moatte je dan dwaan om it op de foto krijen?! Ik ha der in ‘pano’ fan makke.

Gert Jan Zuidema