Categorieën
Foto's

LANGE MEAR EN WOLKEN

Fotograaf Annejan Heida legt de mooie beeldrelatie vast tussen water en wolken. Hij bevindt zich aan het Lange Mear tijdens de opname. ‘Lange Mear is in diel fan it Van Harinxmakanaal fan it Langdeel nei it easten. It stik dêrnei hjit it Skalkedjip dat op it Prinses Margrietkanaal útkomst besuden Suwâld. It Lange Mear yn de gemeente Ljouwert, foarme earder de skieding tusken Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel.’ (https://fy.wikipedia.org/wiki/Lange_Mear)

WD