Categorieën
Fryslân Water

Groeifondsmiddelen toegekend aan WaterCampus Leeuwarden

(tekst: Watercampus Leeuwarden)

WaterCampus Leeuwarden ontvangt de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds. In totaal heeft het kabinet vandaag €135 miljoen voor het Groeiplan Watertechnologie toegekend. In dit plan gaat een brede nationale coalitie 10 jaar lang werken aan het wereldwijd verzilveren van de potentie van de Nederlandse watertechnologiesector, en tegelijkertijd het zekerstellen van de nationale waterbeschikbaarheid.

Hiermee wordt de nationale rol en impact van de WaterCampus aanzienlijk versterkt:

•             Kennisontwikkeling middels innovatieve samenwerking tussen bedrijven en universiteiten loopt in het Groeiplan via Wetsus. Vanuit het Groeifonds wordt € 35 miljoen geïnvesteerd in het succesvolle innovatieprogramma van dit SBO-instituut. Daarmee is voor Wetsus het laatste puzzelstuk gelegd in haar unieke financieringsmix, waarin synergie wordt gebracht in de cofinanciering vanuit bedrijven, universiteiten, de regio, de EU, de ministeries van OCW en EZK en nu dus het Nationaal Groeifonds (via het ministerie van I&W). Het kennisfundament voor de innovatieve watersector is daarmee voor de komende 10 jaar verzekerd. 

•             Het deel van het programma dat zich richt op het vertalen van nieuwe technologie naar ondernemerschap en export wordt gecoördineerd door Water Alliance. Een bedrag van € 7 miljoen is vanuit het Groeifonds hiervoor beschikbaar gesteld. Hiervan zal €5 miljoen rechtstreeks aan Water Alliance beschikt worden en €2 miljoen via een regeling beschikbaar komen voor bedrijven. Voor Water Alliance betekent dit een versterking van haar nationale rol als facilitator in entrepreneurship, business development en export. De komende 10 jaar zullen diverse programma’s daarvoor worden uitgerold.  

•             Het werkpakket gericht op de beschikbaarheid, opleiding en doorontwikkeling van jong en ouder talent voor de sector wordt deels uitgevoerd door het Centre of Expertise Water Technology (in samenwerking met o.a. hogescholen NHL-Stenden en Van Hall Larenstein). In de komende maanden zal hiervoor in samenspraak met de andere partijen in dit werkpakket een taak- en budgetverdeling gemaakt worden.

Bovenstaande activiteiten zijn onderdeel van het overkoepelende Groeiplan Watertechnologie. Hierin werken 600 partners samen aan een integraal kennis- en innovatieprogramma voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het realiseren van economische impact.  Het programma omvat de hele innovatieketen, van wetenschappelijk onderzoek via demonstratie, implementatie en export tot nieuw ondernemerschap.

Voor het Groeiplan Watertechnologie was reeds in april 2022 budget gereserveerd door het kabinet, op advies van de NGF-adviescommissie. Het nu ingediende plan is een aanscherping van de voorloper daarvan.

Leest u deze bijdrage ook via: https://www.watercampus.nl/nl/groeifondsmiddelen-toegekend-aan-watercampus-leeuwarden/