Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Politiek

Grip op kwaliteit Fries Natuurnetwerk

Met de druk op de biodiversiteit en grote vraagstukken als stikstof en klimaat is zicht op de kwaliteit van de Friese natuur enorm belangrijk. Daarom wil de provincie daar voldoende grip op houden. Enerzijds door het Friese deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te actualiseren.

De afgelopen jaren lag de focus voor het Friese Natuurnetwerk vooral op het verwerven en inrichten van hectares natuurgrond. Het beheer daarvan is geregeld via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Aandacht voor de kwaliteit van het bestaande natuurnetwerk was er tijdens de jaarlijkse Natuurkwaliteitsdag.

Nieuwe kaarten
De provincie trekt het komende jaar uit om actief wijzigingsvoorstellen voor het Friese Natuurnetwerk te verzamelen. Dit kunnen voorstellen zijn voor de begrenzing, de natuurbeheertypen of de ambitietypen. Alle betrokkenen – bijvoorbeeld gemeenten, natuurbeheerders en agrarische organisaties – worden hiervoor benaderd. Het doel van deze actie is om een nieuwe kaart van het Friese deel van het Natuurnetwerk te maken. Het voornemen is om de nieuwe kaart in september 2023 te laten vaststellen, als onderdeel van het Natuurbeheerplan voor 2024.

Aandacht voor kwaliteit
“Om de grip op de kwaliteit fan it Fryske natuernetwurk te bestevigjen, passe wy de wurkwize foar it beoardielen fan de kwaliteit en it jierlikse ‘goede gesprek’ oan. Sa wolle wy as provinsje mear gebrûk meitsje fan alle kennis en kunde yn it fjild en mear oandacht jaan oan it ferklearjen fan de beoardielingsresultaten”, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Natuur reageerde Henk de Vries van It Fryske Gea, gesteund door de andere natuurorganisaties: “Wy binne wiis mei dizze oanpak. As natuerorganisaasje steane wy efter stjoering op kwaliteit en transparânsje.”

Al doende leren
Binnenkort starten twee pilots om de voorgestelde aanpassingen uit te testen. Eén samen met Natuurcollectief Friesland en één over natuurkansen in het beekdal van De Lende. Halverwege 2023 volgt een evaluatie en mogelijke bijsturing van de aanpak.