Categorieën
Fryslân Politiek

GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD stellen vragen aan GS over verhogen maximumsnelheid

(tekst: GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD)

In het hoofdlijnenakkoord dat landelijk is gepubliceerd door PVV, VVD, NSC en BBB is aangegeven dat de maximum snelheid op de snelwegen waar mogelijk zal worden verhoogd van 100 naar 130 km per uur. Dat zal extra CO2 en stikstofuitstoot tot gevolg hebben. Dit is in strijd met de doelstellingen om de CO2- en stikstofuitstoot te reduceren.

In een artikel in Trouw1 van 21 mei 2024 geeft TNO aan dat op elke kilometer snelweg waar de snelheid wordt verhoogd va 100 naar 130 km per uur de stikstofuitstoot met 36 % verhoogd wordt en dat dat overeenkomt met de uitstoot van de bouw van honderd woningen per jaar. De woningbouwopgave komt dus verder onder druk te staan. Hier wordt nog voorbij gegaan op de nadelige effecten op de instandhoudingsdoelen voor de natuur.

Wat betreft het reduceren van de stikstofuitstoot ligt de bal momenteel erg bij de agrarische sector en zijn er weinig stikstofmaatregelen die de overige inwoners van Fryslân raken. Solidariteit met de agrarische sector lijkt in de praktijk dan ook ver weg. Dat de problematiek rond de PAS-melders opgelost moet worden, wordt politiek gezien breed gedragen. GS heeft recent aangegeven dat de stikstofruimte om PAS-melders nu al te helpen uiterst beperkt is. Daarnaast blijkt uit diverse publicaties dat de kwaliteit van de (stikstofgevoelige) natuur steeds verder achteruit gaat en blijkens de natuurdoelen in Natura2000 gebieden steeds verder uit zicht raken. Dat betekent ook dat druk op de agrarische sector nog groter wordt. Het voornemen om de maximumsnelheid op snelwegen te vergroten is derhalve niet in het belang van de PAS-melders, niet voor de natuur en vergroot de stikstofopgave voor de andere (agrarische) bedrijven.

De volgende vragen worden aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld:

Hoeveel km snelweg is er in Fryslân aanwezig waar de snelheid verhoogd zou kunnen worden naar 130 km/uur en welke extra CO2– en stikstofuitstoot heeft de voorgenomen snelheidsverhoging tot gevolg?

Is het college van Gedeputeerde Staten het met de fracties van GrienLinks, PvdA, D66 en PvdD eens dat de voorgenomen snelheidsverhoging op snelwegen strijdig is met de doelstellingen van Natura2000 gebieden? Zo ja welke gevolgen heeft dat, zo nee, waarom niet?

Is het college bereid de gevolgen van de in het hoofdlijnenakkoord aangekondigde snelheidsverhoging in hoofdlijnen in kaart te brengen, hierover de Staten te informeren en zorgen en gevolgen van de voorgenomen snelheidsverhoging de aan de betreffende ministers over te brengen? Kan hierbij ook de noodzaak van goede handhaving worden benadrukt?