Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Nederland Politiek Súdwest

Friese CDA fracties: GEEN extra Natura 2000-gebieden in Fryslân

Als Friese CDA fracties maken wij ons ernstig zorgen om het plan van minister Van der Wal om, in tegenstelling tot eerdere toezeggingen, toch nieuwe extra stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Fryslân aan te wijzen. Het gaat hierbij om de Fûgelhoeke in Natura 2000-gebied de Oudegaasterbrekken en Fluessen e.o.. Ook uitbreiding van overige Natura 2000-gebieden lijkt niet uitgesloten. De landbouwsector zal moeten bijdragen aan het realiseren van deze opgave. Gelet op alle uitdagingen die er al liggen op het gebied van stikstof, natuur, biodiversiteit en klimaat roepen wij de minister op om haar besluit te heroverwegen en een goede afweging te maken in alle verschillende belangen. (Het betreft een tekst van het CDA, WD)

Nederland kent 162 Natura 2000-gebieden, waarvan 20 (deels) in de provincie Fryslân. Elf van de twintig Natura 2000-gebieden in Friesland zijn stikstofgevoelig. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn, en hun leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Het aanwijzen van de Fûgelhoeke als extra stikstofgevoelig gebied, het wijzigen van habitattypen en -soorten in de bestaande Natura 2000-gebieden en het actualiseren van de Vogelrichtlijngebieden kunnen grote juridische gevolgen hebben voor ondernemers – voornamelijk boeren – in de buurt van dat gebied en voor de legalisatie van PAS-melders in die omgeving. In nog meer gebieden zal een opgave ontstaan om de neerslag van stikstof te beperken, met alle gevolgen van dien voor met name de agrarische sector. De opgave in de bestaande gebieden is al zodanig groot dat dat de nodige hoofdbrekens zal geven, ook gezien de verwachte brief van de minister op 10 juni (die bij het schrijven van deze brief nog niet bekend was). Het CDA voorziet dan ook grote problemen.

Landschap bij Achlum. © Joke Sopacua – de Groot.

Het is evident dat alle partijen moeten bijdragen aan het halen van de (natuur)doelen. In gebiedsprocessen moet gewerkt worden aan de opgaven die er liggen. Om de doelen te kunnen halen is echter perspectief voor de lange termijn en vertrouwen nodig. Ondanks eerdere toezeggingen dat Natura 2000 geen beperkingen zou meebrengen voor bestaande activiteiten en ondanks toezeggingen dat er geen extra stikstofgevoelig Natura 2000-gebied zou worden toegevoegd en uitbreiding van Natura 2000-gebieden niet aan de orde zou zijn, zien we dat de minister nu een andere koers kiest. Dat helpt niet om het vertrouwen te herstellen en frustreert de lopende gebiedsprocessen. 

Wij roepen de minister dan ook op om af te zien van het aanwijzen van extra stikstofgevoelige natuur en uitbreiding van Natura 2000-gebieden.

Namens de CDA fracties in de Friese gemeenten en Provinciale Staten:

Cor Flapper (De Fryske Marren), Haye Ketelaar (Súdwest Fryslân), Bernhard Hoekstra (Heerenveen), Wieke Wiersma (Leeuwarden), Tjebbe van der Meer (Smallingerland), Sietze Greidanus (Waadhoeke), Hendrik Sijtsma (Harlingen), Geertje Schoorstra (Noardeast Fryslân), Hilbrand Visser (Dantumadiel), Age Kramer (Tytsjerksteradiel), Bareld van der Meer (Opsterland), Peter Kraak (Ooststellingwerf), Lukas van der Hoef (Weststellingwerf), Jouke Spoelstra (Achtkarspelen), Suzanna Twickler (Ameland), Hendrik van der Wielen (Terschelling), Aebe Aalberts (statenfractie)

Dit artikel is terug te vinden via: https://www.cda.nl/fryslan/actueel/nieuws/oproep-friese-cda-fracties-minister-geen-extra-natura-2000-gebieden-in-fryslan