Categorieën
Commentaar Cultuur Economie Landbouw Natuur en milieu Overheid Politiek

Chris Kalden, voorzitter Landbouwakkoord, is een interessante optimist

In zijn verslag als voorzitter en gespreksleider van het Landbouwakkoord, kijkt Chris Kalden op een reeks zaken positief terug. Tijdens het onderhandelingsproces ziet hij de partijen naar elkaar toegroeien en is er de intentie om eruit te komen. ‘Dat is waardevol, ook nu er geen akkoord is’, zegt hij op NieuweOogst.nl.

Ook beweert hij dat het concept-Landbouwakkoord goede aanknopingspunten biedt om in een later stadium door te gaan. ‘Er is breed draagvlak voor’, aldus Kalden. Hij is daarom ook voorstander van de dialoog, net als de Tweede Kamer, want alle partijen zijn een jaar lang op goede wijze met elkaar in gesprek geweest.

Hopelijk blijven er koeien in het weidelandschap. © Floriske Gerritsma

Hij adviseert het kabinet het vervolg op te pakken met een transparante werkwijze door middel van een beknopte visie op de landbouw op basis van sleutelprincipes. En daaraan gerelateerd een uitgewerkte agenda en de juiste partijen u aan tafel zien te krijgen, die zich binden aan die agenda.

Kalden pleit niet alleen oog te hebben voor de economische aspecten, maar ook de agrarische cultuur dient een belangrijke plek te hebben. En daarmee wordt zijn zienswijze zeer interessant.

De betekenis van het landelijk gebied, van landbouw en van landbouwers voor onze samenleving komt op waardenniveau nauwelijks aan bod.’

En:

Ik pleit daarom voor een actieve rol van mensen met een grote culturele bagage bij het debat over de toekomst van onze landbouw en ons platteland.’

Het gaat Kalden dus niet louter om modellen, targets, cijfers maar dus ook om de tradities van het platteland en het arbeidsethos van de agrarische sector.

Kalden geeft terecht aan dat de boerencultuur belangrijk is. Op de foto staat een boerin op Walcheren met een Zeeuws trekpaard. © Collectie Nico Reus

In zijn verslaglegging doet Kalden ook voorstellen aangaande ingewikkelde onderwerpen als ‘grondgebondenheid, de afroming van dier- en fosfaatrechten en de vergoeding van ecodiensten’.

Na het vastlopen van het Landbouwakkoord op 21 juni heeft het kabinet tijd de juiste keuzes maken en dat vanuit een verantwoordelijkheid, ‘die de overheid voor de ontwikkeling van onze samenleving heeft’, aldus een optimistisch klinkende Kalden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/07/05/voorzitter-landbouwakkoord-behoud-het-goede-voor-vervolgvisie