Categorieën
Fryslân Geschiedenis Onderwijs

B&W Idaarderadeel en de leerplichtwet in 1901

Burgemeester en wethouders van Idaarderadeel informeren eind januari 1901 ouders en voogden dat vrijstelling van onderwijs voor een kind niet mogelijk is zonder dat bij de burgemeester bekend te maken met opgaaf van reden.

Het bericht is een gevolg van de landelijke lichtplicht die per 1 januari 1901 werd ingevoerd. Kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar waren verplicht naar school te gaan of thuis zogenaamd huisonderwijs te krijgen.

WD

Geraadpleegde bron

https://www.dekrantvantoen.nl/vw/page.do?code=FRI&id=FRI-19010126-002&aid=FRI-19010126-2010