Categorieën
Economie Financiën Fryslân Nederland Súdwest Verkeer

Bedrijfsleven staat garant voor marktbijdrage voor de nieuwe zeesluis Kornwerderzand

(tekst: PORT OF ZWOLLE)

De financiering van de nieuwe zeesluis in Kornwerderzand is in de afsluitende fase gekomen. Het bedrijfsleven zet een serieuze stap voorwaarts door de overheden zekerheid te bieden voor de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Door de verbreding, verdieping en verlenging van de Sluis kunnen straks meer en grotere schepen de verschillende havens rond het IJsselmeer bereiken en ontstaat er een economische spin-off en groei van werkgelegenheid. Deze stap is een belangrijke impuls voor de maritieme sector rondom het IJsselmeer. Provinciale Staten van Fryslân zullen op 21 december besluiten over de financiering van de sluis en hebben aangegeven dan duidelijkheid te willen hebben over de eerder toegezegde marktbijdrage van € 26,5 miljoen. Die zekerheid bieden de bedrijven nu.

Bert Weever, ceo van Graansloot in Kampen en Sijbrand de Vries, directeur van De Vries Scheepsbouw in Makkum, zijn voornemens om in te stemmen met de modelovereenkomst die in samenwerking met de Provincie Fryslân aan alle bedrijven wordt voorgelegd en vragen hun collega’s hetzelfde te doen. Daarin wordt afgesproken dat de deelnemende bedrijven gaan betalen voor een passage door grotere schepen zodra de sluis is gerealiseerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat ook de routes naar Makkum, Lemmer, Urk, Lelystad en Kampen bevaarbaar worden gemaakt voor grote zeegaande schepen.

Oorspronkelijk hadden de bedrijven de Minister van I&W gevraagd om met een tolwet te komen, maar dit bleek politiek niet haalbaar. De minister vroeg vervolgens de bedrijven om met de provincie afspraken te maken en vast te leggen in de vorm van een overeenkomst. Het opstellen van deze overeenkomsten heeft zorgvuldigheid en daardoor veel tijd gevraagd. Het streven is dat de bedrijven de overeenkomsten in november van dit jaar ondertekenen. De kern van de modelovereenkomst is dat de deelnemende bedrijven een deel van hun extra omzet, die ze verwachten te kunnen realiseren door de verbreding van de sluis, gaan afdragen. Deze afdracht wordt gestort in een door de provincie Fryslân ingesteld fonds dat gaat zorgdragen voor de betaling van de 26,5 miljoen.

NMT-voorzitter Bas Ort is blij met deze ontwikkeling: “In december 2021 kwamen de meeste ondernemers bij elkaar in Dronten en daar is breed uitgesproken hoe we deze afspraken wilden vastleggen. Die afspraken zijn vervolgens uitgewerkt in dit modelcontract, wat nu door de provincie ter ondertekening is teruggelegd bij de bedrijven.”

Weever en de Vries geven aan dat zij goed kunnen leven met de strekking van de modelovereenkomst en dat zij zeker van plan zijn om te gaan tekenen. Op dit moment zijn hun juristen bezig met het zetten van de laatste puntjes op de i. “We willen dit nieuws alvast naar buiten brengen omdat we weten dat Gedeputeerde Staten van Fryslân begin oktober de modelovereenkomst ook willen vaststellen om deze voor te kunnen leggen aan Provinciale Staten. Ons voornemen hebben we opgeschreven en zo geven we de politiek alvast een krachtig signaal dat het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt”, aldus beide ondernemers. “En we willen hierbij natuurlijk al onze collega-ondernemers rondom het IJsselmeer oproepen om hetzelfde te doen, zodat er in november een complete lijst van ondernemers gepresenteerd kan worden die dan allemaal hun commitment hebben laten zien. Na besluitvorming in Provinciale Staten willen we dan op 10 januari de definitieve contracten tekenen. En dan kan wat ons betreft gelijk daarna het realisatiebesluit voor de sluis worden genomen.”

Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle, waar de havens van Zwolle, Kampen en Meppel deel van uitmaken is content met deze ontwikkeling. Van den Ende steunt het initiatief want het gaat om veel werkgelegenheid: “In onze havens zijn veel ondernemers die graag met coasters naar de landen rondom de Noordzee of verder willen varen. Of rechtstreeks uit die landen goederen willen ontvangen. Ze vragen me allemaal wanneer die sluis er nu eindelijk komt en hoe ze hun bijdrage kunnen afrekenen. Ik ben blij dat het zo ver is dat de contracten getekend kunnen worden, ” aldus van den Ende.

Laurens de Lange stelt namens VNO-NCW Midden en VNO-NCW Noord: “Veel ondernemers zullen straks profijt hebben van de verbreding en verdieping van de sluis in Kornwerderzand. Een jarenlange niet aflatende inzet van ondernemers en overheid om hier te komen is de bron van dit goede resultaat.”

Voor de ondernemers op Urk is in het modelcontract nog een tijdelijk voorbehoud gemaakt. Om mee te kunnen doen hebben ze een nieuwe haven nodig, de Maritieme Service Haven Flevoland (MSNF). De aanleg van de haven ligt stil door de stikstofdiscussie die in heel Nederland projecten raakt. Dat is ook een serieuze uitdaging voor het kabinet. Zonder haven worden nieuwe economische ontwikkelingen geblokkeerd en zouden de Urker ondernemers voorlopig niet mee kunnen doen. Nu de Raad van State zich op 21 september in het voordeel van de aanleg van de nieuwe haven heeft uitgesproken, lijkt ook dit bezwaar de ondernemers niet langer in de weg te staan.

De nieuwe zeesluis in Kornwerderzand krijgt volgens de vorig jaar met de minister gesloten bestuursovereenkomst de afmeting van 150 x 25 meter en vervangt de huidige sluis van 135 x 14 meter. De verdiepte sluisdrempel komt op – 6,1 meter NAP te liggen. Tegelijkertijd worden de draaibruggen in de Afsluitdijk vervangen door vier basculebruggen met bredere openingen. Ook de vaargeulen in het IJsselmeer en Ketelmeer worden aangepast, waarbij in toekomst een nautische diepte van – 6,2 meter NAP wordt gegarandeerd.

U kunt deze tekst ook raadplegen via: https://portofzwolle.nl/nl/bedrijfsleven-staat-garant-voor-marktbijdrage-sluis-kornwerderzand