Categorieën
Fryslân Politiek Sociaal Zorg

Werkdruk MCL belemmert toegankelijkheid Dokterswacht – PvdA Lwd stelt vragen

(tekst: PvdA Leeuwarden op Liwwadders.nl)

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 42, Eerste lid, van het Regelement van orde voor de vergadering van de Raad de Gemeente Leeuwarden.

Schriftelijke vragen bereikbaarheid Dokterswacht.

Geachte college,

Bij de fractie van de PvdA zijn signalen binnen gekomen van een groep bezorgde inwoners uit de gemeente Leeuwarden betreffende de toegankelijkheid van de Dokterswacht voor sociaal kwetsbare groepen. Het baart ons zorgen dat deze groepen moeite ervaren bij het verkrijgen van dringende medische hulp.

Het is ons ter ore gekomen dat veel inwoners hinder ondervinden van de beperkte toegankelijkheid van Dokterswacht, met name door de financiële drempels die het 0900-nummer met zich meebrengt. In het begin, toen deze klachten bij ons bekend werden, hebben wij hen voorgesteld om het algemene nummer van MCL te bellen en die zou hen eventueel doorverbinden naar de Dokterswacht. De laatste tijd is dit echter niet meer mogelijk geweest, aangezien de receptionisten/telefonisten vanwege de werkdruk niet meer in staat waren om dit te doen, waardoor deze groepen weer werden verzocht om het 0900-nummer te bellen of de chatfunctie te gebruiken. Dit vormt een aanzienlijke barrière voor sociaal armen en laaggeletterden. Bovendien worden sommige mobiele abonnementen belemmerd door het onvermogen om naar 0900-nummers te bellen, wat deze groepen nog verder uitsluit.

Hoewel wij begrijpen dat de verantwoordelijkheid voor Dokterswacht buiten de directe invloedssfeer van de gemeente ligt, voelen wij ons als volksvertegenwoordigers verplicht om de belangen van al onze inwoners te behartigen. Het is onaanvaardbaar dat een kwetsbare groep inwoners wordt buitengesloten van dringende medische hulp.

Om deze reden stellen wij de volgende vragen aan het college van b&w van de gemeente Leeuwarden:

Bent u op de hoogte van de problemen die inwoners ervaren bij het bereiken van Dokterswacht, met name voor sociaal armen en laaggeletterden?
Zijn er reeds maatregelen genomen of overwogen om de toegankelijkheid van Dokterswacht te verbeteren voor deze kwetsbare groepen?
Kunt u toelichten welke mogelijkheden er zijn om de financiële drempels, zoals de kosten van het 0900-nummer, te verlagen of te elimineren voor inwoners met beperkte financiële middelen?
Worden of zijn er initiatieven ontplooid om alternatieve communicatiemiddelen te bieden die beter aansluiten bij de behoeften van sociaal kwetsbare inwoners, laaggeletterden en ouderen, zonder hen bloot te stellen aan de complexiteit van digitale formulieren en apps?

Wij vertrouwen erop dat het college deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoord.

Namens de fractie van de PvdA,

Afrah Abdullah

Ook kunt u raadplegen: https://www.liwwadders.nl/werkdruk-mcl-belemmert-toegankelijkheid-dokterswacht-pvda-stelt-vragen/