Categorieën
Fryslân Onderzoek Sociaal

VERSCHIL IN FRYSLÂN

(tekst: Planbureau Fryslân)

Uit nieuw onderzoek naar sociale klassen blijkt dat er een oudere kwetsbare groep is die slechte toegang heeft tot verschillende hulpmiddelen. De verwachting is dat de mensen in deze groep zich minder goed kunnen redden wanneer zij tegen problemen aanlopen. Het verschil tussen de andere sociale klassen in Fryslân is relatief klein. Deze groepen burgers kunnen ieder hele andere soorten hulpmiddelen inzetten wanneer ze worden geconfronteerd met dezelfde soort problemen en uitdagingen.   

Sociale ongelijkheid in Fryslân 
De sociale ongelijkheid groeit in Nederland en daarmee neemt ook de maatschappelijk onvrede toe. In navolging van landelijk onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), heeft Planbureau Fryslân in kaart gebracht hoe die ongelijkheid er precies uitziet en of dit gevolgen heeft voor hoe verschillende groepen burgers meedoen in en kijken naar de maatschappij.

Leest u het onderzoek verder via: https://www.planbureaufryslan.nl/wp-content/uploads/2024/05/Onderzoeksrapport-VIF-2024.pdf