Categorieën
Fryslân Súdwest Verkeer

Verkennend onderzoek N354 afgerond

Het is mogelijk om zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming van het verkeer te verbeteren op de N354 tussen Sneek en Leeuwarden. Zo blijkt uit onderzoek dat ingenieursbureau Roelofs in opdracht van provincie Fryslân uitvoerde. Om dat te bereiken zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per uur.

Provinciale Staten besloten in 2019 dat vóór de verkiezingen van maart 2023 duidelijk moet zijn of zowel de verkeersveiligheid als de doorstroming op N354 verbeterd kan worden. De provincie onderzocht daarom samen met gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden de toekomst van deze weg. Het college van Gedeputeerde Staten besprak de uitkomsten van dit verkennende onderzoek.

Op basis van objectieve verkeerscijfers blijkt dat de N354 de verwachte stijging van het verkeer aan kan. Dat maakt de weg toekomstbestendig. Wel zou de snelheid omhoog moeten naar 100 kilometer per uur, om de doorstroming aanzienlijk te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat daar behoefte aan is. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan niet altijd vlot te kunnen doorrijden over de N354. Daarnaast blijkt dat ruim een derde de weg als gevaarlijk ervaart.

Knelpunt

Volgens het provinciale Bestuursakkoord 2019 – 2023 is de N354 tussen Sneek en Leeuwarden, na de aanleg van de Haak om Leeuwarden en de Centrale As en de verbetering van de N381, het grootste bestaande knelpunt op provinciale wegen.

Begin 2017 ontstond het plan om tussen Sneek en Leeuwarden een nieuwe weg langs het spoor aan te leggen. Dit idee leidde tot weerstand uit de omgeving en Provinciale Staten besloten dat dit geen optie is. Daarom richtte dit onderzoek zich op mogelijkheden op de huidige weg. Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op www.fryslan.frl/N354.