Categorieën
Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (3)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 3

Januaris 1825

Januaris 25: Een Zuidelijke wind. ‘s Nademiddags sneeuw, en zijn wederom beginnen te malen, hebbende de molen sedert den 2den Kerstdag 1824 gestaan en onze Polder onder water geweest.

Januaris 26: Een volkomene Lentedag, de spreeuw zong in het geboomte en zagen wij de leeuwrik piepen en vliegen.

Januaris 31: Afwisselende doch meest al gematigd weêr, vele polders begonnen boven water te komen en het water zakte gestadig den 31sten zoo dat men nu geheel weder ophield over het hooge water te klagen. Elk voorzag zijne dijken, uit vrees dat er harde winden mogten komen.

Tekstfragment van pagina 1.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.