Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland

Overheid publiceert stikstofkaarten per provincie

(Stefan Buning, Veldpost) Het ministerie van LNV heeft per provincie kaarten gepubliceerd met de richtinggevende emissiereductiedoelstellingen. De kaarten laten op een meer gedetailleerd niveau de emissiereductiedoelstellingen zien.

Vrijdag maakte het kabinet de kaart al op landelijk niveau bekend. De verschillende kleuren geven de hoeveel te reduceren ammoniakemissie weer. Opvallend is dat alleen in de provincie Gelderland wordt gewerkt op hexagoonniveau, terwijl daar in andere provincies niet mee wordt gewerkt.

In een toelichting laat de overheid weten dat deze kaarten de richtinggevende doelen per gebied weergeven om sturing te geven aan de gebiedsprocessen. Deze doelen zijn opgesteld op basis van een modelmatige berekening.

Afwijken

Van de doelen kan gemotiveerd afgeweken worden als uit de gebiedsprocessen blijkt dat een andere verdeling passender is. Ook kan (neerwaartse) bijstelling aan de orde zijn wanneer sectorale doelen voor industrie en mobiliteit worden vastgesteld en ramingen worden geactualiseerd. Voor bijstellingen geldt echter wel dat realisatie van de landelijke stikstof- en natuurverplichtingen een voorwaarde zijn.

De emissiereductiepercentages per gebied tellen bij elkaar op tot de landelijke doelstelling voor 2030 (74 procent onder de Kritische Depositiewaarde (KDW)), en anticiperen al op de benodigde reductie voor de doelstellingen KRW en klimaat. Bij de modelmatige berekening is gerekend met een reductie van 39 kton NH3 vanuit de landbouw (veehouderij). (bron: Veldpost)

U kunt dit artikel ook lezen via: https://www.veld-post.nl/artikel/480462-overheid-publiceert-stikstofkaarten-per-provincie/