Categorieën
Fryslân Landbouw Overheid Wonen

Ontwerp-funderingsaanpak Friese veenweidegebied ter inzage

Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân leggen met ingang van 12 september de ontwerp-funderingsaanpak ter inzage. Met deze funderingsaanpak willen het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, de colleges van B&W van de zeven veenweidegemeenten en gedeputeerde staten van de provincie woningeigenaren in het Friese veenweidegebied ondersteunen bij de preventie en het herstel van funderingsschade. Tot en met 22  oktober 2022 kunnen belanghebbenden reageren op de ontwerp-funderingsaanpak. Eind 2022 volgt een definitief besluit over de funderingsaanpak

Woningeigenaren in het Friese Veenweidegebied kunnen te maken krijgen met schade aan de fundering. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gefundeerd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, zoals bijvoorbeeld paalrot door langdurige droogstand, palenpest, een bacterie die de houten palen onder water aantast, of bouwkundige factoren. Funderingsschade brengt zorgen en onzekerheden met zich mee. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud aan de woning, dus ook voor de fundering.

In de ontwerp-funderingsaanpak is ook opgenomen dat woningeigenaren een subsidie en ondersteuning kunnen krijgen voor het uitvoeren van funderingsonderzoek en het opstellen van een herstelplan. Daarnaast spreekt de ontwerp-funderingsaanpak over een leenfaciliteit met gunstige (rente)voorwaarden voor herstel van funderingsschade. In de ontwerp-funderingsaanpak is geen extra compensatieregeling naast de al bestaande nadeelcompensatieregeling van Wetterskip Fryslân opgenomen.

Reageren op de ontwerp-funderingsaanpak tot en met 15 oktober 2022

Van 12  september tot en met 22  oktober kunnen belanghebbenden hun zienswijze op deze funderingsaanpak indienen bij de Provincie Fryslân. De ontwerp-funderingsaanpak ligt ter inzage bij de provincie, Wetterskip en op de gemeentehuizen van de zeven Veenweidegemeenten. De ontwerp-funderingsaanpak is digitaal in te zien op de website van Provincie Fryslân. Na de inzageperiode worden alle ingediende zienswijzen behandeld.