Categorieën
Ingezonden Súdwest

Ondernemersfonds: gemeenteraad SWF moet leiderschap tonen

(tekst: ingezonden stuk Ondernemerscollectief SWF)

Op 13 juni jl. diende een rechtszaak tussen 17 ondernemers uit gemeente SWF en de gemeente SWF. Aanleiding was de ontstane rechtsongelijkheid ten gevolge van de retributieregeling van het ondernemersfonds SWF.

De zogenaamde retributieregeling in Súdwest zorgt voor differentiatie in de OZB-opslag op niet-woningen waarmee het ondernemersfonds wordt gevoed. Echter, differentiatie in OZB-tarieven door de gemeente zelf is wettelijk verboden. De wetgevende macht kan dit alleen.

Toch heeft de gemeente in 2015 beslist dat het fonds er mocht komen op nadrukkelijke voorwaarde dat een “ruimhartige retributieregeling” zou worden uitgevoerd én de agrarische sector op voorhand retributie(compensatie) toegewezen krijgt. Hierdoor kan het bestaan dat twee identieke boerderijen waarbij op de ene locatie een agrariër gevestigd is en zijn buurman een loonbedrijf heeft, alleen de agrariër geld bij het fonds mag terugvragen. Dit is in strijd met de wet: gelijke gevallen moet je gelijk behandelen.

Vooruitlopend op de uitspraak en gezien eerdere uitspraken in vergelijkbare situaties elders in het land zal het Gerechtshof zeer waarschijnlijk de gehanteerde retributieregeling van tafel vegen.

In 2015 waren draagvlak en een ruimhartige retributieregeling de pijlers waarop de raad voor de invoering van het ondernemersfonds stemden.

Citaat uit december 2015

Wij roepen het college op om:

1. De volgende afspraken toe te voegen aan het nog te ondertekenen convenant/ de overeenkomst tussen de gemeente en de op te richten Stichting Ondernemersfonds SWF.

a. Dat de gemeente vertegenwoordigd is in de Raad van Advies.

b. Dat de gemeente wil dat de belangen van de groepen die geen of weinig toegevoegde waarde zien in het fonds, goed behartigd worden.

c. Dat de gemeente er expliciet op toeziet dat er ruimhartig wordt omgegaan met retributieverzoeken

2.Het convenant ter kennisname te brengen aan de raad

3. De raad halfjaarlijks te rapporteren over de werking van het fonds in de praktijk en de eerste rapportage op te leveren in augustus 2016.

De motie wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 17 stemmen tegen.

Dit door de gemeenteraad in het leven geroepen recht op retributie geldt voor de gehele agrarische sector en alle dorpen/steden die niets zien in dit fonds, op voorwaarde de meerderheid van de ondernemers aldaar tegen deelname stemmen.

De huidige situatie leert ons dat van de 89 kernen, er slechts 12  deelnemen aan het fonds. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren 24 dorpsbelangen aangehaakt. Dit kon alleen door een regelwijziging van het fondsbestuur in samenspraak met afvaardigingen van kernen die toch al deelnamen en niet geïnteresseerd waren in de gevoelens van ondernemers in kernen die geen heil zagen en zien in dit fonds. De regelwijziging betekende dat ondernemers zonder zakelijk onroerend goed, ineens ook stemrecht kregen inzake de deelname aan het ondernemersfonds. (niet bijdragen, wel stemrecht en daarmee de nieuwe free-riders).

Als blijkt dat de huidige retributieregel wettelijk niet is toegestaan, maar ondernemers wel recht op retributie hebben, lijkt een voortzetting van het huidige ondernemersfonds niet meer haalbaar.

Een gemeentelijk breed ondernemersfonds is na 8 jaar niet de juiste oplossing voor SWF. Een BIZ wel. Een Bedrijven Investeringszone is democratisch en gebiedsgericht. Het instellen van een BIZ kost tijd, voorbereiding en overeenstemming in de gebieden die ervan gebruik willen maken.

In december 2015 was er door opgelegde tijdsdruk en ervaring met de “oude wet BIZ” geen plan B waardoor de raad feitelijk geen keuze meer had.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee en deze fout mag niet weer gemaakt worden!

Ondernemerscollectief SWF

Www.oc-swf.nl