Categorieën
Boeken Foto's

MOAI BOKSUM

Fotograaf Gert Jan Zuidema: ‘De opkommende sinne wjerspegelet yn de ruten fan de pleats. In boat leit ûnder de brêge. In koet swimt yn ‘e sleat. Op de eftergrûn de tsjerke fan Boksum. Yn dizze omjouwing spilet it boek “De sunde van Haitze Holwerda”, skreaun troch Ulbe van Houten, him ôf.’

WD