Categorieën
Fryslân Taal

‘IT FRYSK BOPPE’

(tekst: Anne Merkuur)

Fan hjoed (6 oktober, WD) ôf is dit platfoarm fan en foar frisisten ‘live’. In plak dêr’t wy lêze en skriuwe kinne oer ús wurk yn de frisistyk. It sil hjir net allinnich gean oer Fryske taalkunde, letterkunde en skiednis yn Nederlân en Dútslân, mar ek oer Frysk yn it ûnderwiis en Frysk taalbelied.

Sjoch fierder fia: https://neerlandistiek.nl/2023/10/wolkom/