Categorieën
Nederland Politiek

GRONINGER FORMATIE ROND

(tekst: provincie Groningen)

Veur Mekoar, dat is de titel van het hoofdlijnenakkoord van de BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang. Met gepaste trots presenteren wij dit akkoord waarin wij de Groningers voorop stellen. 

Stijl van besturen
Met een verbindende, duidelijke, eerlijke en oprechte stijl van besturen werken wij de komende periode 2023 – 2027 aan de verbetering van de brede welvaart van de inwoners van de provincie Groningen. Door met partners het goede te doen voor de Groningers willen we het vertrouwen in de overheid herstellen. Hiervoor is een intensief gesprek met de samenleving nodig waar, bij het maken van plannen, de Groningers en de unieke identiteit van onze provincie centraal staan. Wij plaatsen de belangen van onze inwoners voorop. Ook als we onze verantwoordelijkheden nemen bij landelijke opgaven in de landbouw, natuur, energie, mobiliteit en gezondheid. Verandering heeft alleen kans van slagen als ze gedragen en beleefd wordt door verreweg de meeste Groningers.

Gemeenschappen
Wij gaan investeren in gemeenschappen. Een dorpshuis, winkel, bushalte, basisschool, en een rijk verenigingsleven betekenen ontzettend veel voor hoe inwoners hun gemeenschap beleven en er toekomstperspectief in zien. Daarnaast zetten wij ons in voor het regionale centrabeleid. Hierin maken we plannen voor de leefbaarheid van de kleine steden en kernen die een centrumfunctie vervullen in de provincie. Daarbij vinden wij dat elke Groninger recht heeft op een goede, veilige en betaalbare woning. Een woning die past bij iedere levensfase en in een omgeving die aansluit bij ieders wensen. Wij zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van Stad én Ommeland. Reizen moet veilig, vlot en betaalbaar kunnen. Of dat nu met het openbaar vervoer, de auto of de fiets is. 

Mijnbouw
De Rijksoverheid en de oliemaatschappijen hebben in onze provincie een slepende en ontwrichtende ramp veroorzaakt. De parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen heeft haarfijn blootgelegd hoe enerzijds het sturen op geld verdienen en anderzijds de kosten beheersbaar houden hebben geleid tot een onhoudbare situatie in onze provincie. Wij gaan ons samen met de gemeenten en inwoners inzetten voor écht een ‘nij begun’. Centraal staat een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarin we werken vanuit vertrouwen in de burger en oplossingsgericht denken. Met als doel dat het gebied, de woningen en de mensen er daadwerkelijk mee geholpen zijn.

Landelijk gebied
Groningen is en blijft een landbouwprovincie. Voor zowel het herstellen en versterken van natuur, als voor de vastgelopen vergunningverlening (denk bijvoorbeeld aan PAS-melders en interimmers) zien wij de noodzaak om te werken aan een integrale aanpak voor een transitie in het Landelijk Gebied. We proberen daarin de opgaven en wettelijke verplichtingen in te vullen op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van water. Die overgang geven we op Groningse wijze gaandeweg verder vorm: gebiedsgericht willen wij komen tot maatregelen als antwoord op de juridische en ecologische uitdagingen. Daarbij is draagvlak van de grondeigenaren van groot belang. Gedwongen onteigening om nieuwe natuur te ontwikkelen of stikstof- of broeikasuitstoot te verminderen is wat ons betreft niet aan de orde. 

Economie
We maken werk van een nieuwe economische visie. Daarin hebben we aandacht voor de ontwikkeling en groei van de agrarische sector, vrijetijdseconomie, health-sector, innovatieve en groene industrie, maakindustrie, gezondheid, transport, onze industrieterreinen en winkelkernen. Wij zoeken hierin naar samenhang en (internationale) samenwerking, zodat sectoren van elkaar kunnen leren en vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. Zo stimuleren wij ook de arbeidsmarkt. 

Wij zien Groningen Airport Eelde als een belangrijke voorziening voor onze provincie en een aanvullend onderdeel van onze infrastructuur. De komende jaren ondersteunen wij het vliegveld met ons aandeel in de NEDAB-subsidie (Niet Economische Diensten van Algemeen Belang).  Ook investeren wij de komende periode in onze vrijetijdseconomie. Dit draagt bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid van Groningers.

Provinciebestuurders
De beoogd gedeputeerden zijn Henk Emmens (BBB), Tjeerd van Dekken (PvdA), Johan Hamster (ChristenUnie), Bram Schmaal (Groninger Belang) en Susan Top (partijloos). Dit is voor het  eerst dat een partijloze gedeputeerde in het college plaatsneemt. Tijdens een extra Statenvergadering op 5 juli staat de installatie van de kandidaat-gedeputeerden op de agenda.

Zetelverdeling
Op 15 maart 2023 vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten van de provincie Groningen. De BBB was de grote winnaar van de Statenverkiezingen en veroverde als nieuwkomer 12 zetels. De PvdA volgde met 5. ChristenUnie en Groninger Belang hebben elk 3 zetels. In totaal hebben ze hiermee 23 van de 43 zetels in Provinciale Staten.