Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu

GLB-pilot in Aldeboarn – De Deelen Noord mogelijk met 1 jaar verlengd

(tekst: Veldpost)

In veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen doen sinds 2022 zestien boeren vrijwillig mee aan een pilot waarin flexibel peilbeheer wordt uitgeprobeerd en het toepassen van beheermaatregelen die passen bij natte(re) veenweiden. Als het aan de boeren, Provincie en Wetterskip Fryslân, en Gebiedscoöperatie It Lege Midden ligt, wordt deze pilot nog een jaar verlengd. Wat houdt de pilot in en wat zijn de leerpunten tot nu toe? 

Om bodemdaling en CO2-uitstoot te verminderen moeten in veenweidegebieden de slootwaterpeilen omhoog. Dat heeft gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering en dus is het van belang om samen met boeren te experimenten. In meerdere gebieden in Friesland wordt peilverhoging volgens de methode HAKLAM uitgeprobeerd. HAKLAM staat voor ‘hoog als ’t kan, lager als ’t moet’.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/907558-glb-pilot-in-aldeboarn-de-deelen-noord-mogelijk-met-1-jaar-verlengd/