Categorieën
Fryslân Landbouw Nederland Politiek

Friesland stuurt aangescherpt FPLG naar Den Haag

(tekst: redactie Veldpost)

De provincie Friesland heeft maatregelenpakketten uit het Fries Programma Landelijk Gebied aangescherpt. Het Ministerie van LNV had een eerste versie op onderdelen beoordeeld als te summier en niet concreet genoeg. Met de nieuwe versie hoopt de provincie het Rijk te overtuigen. “We hopen dat het Rijk het geld nu snel beschikbaar stelt”, zegt gedeputeerde Femke Wiersma. „Dan kunnen we aan de slag.”

De provincie vraagt in de aangescherpte pakketten 150 miljoen euro van het kabinet. 43 miljoen daarvan is voor het pakket Natuur, waarmee de provincie de Friese bomen- en bossenstrategie wil uitvoeren, maatregelen nemen om weidevogelgebieden in stand te houden, en besteden aan kennisontwikkeling.

45,7 miljoen wil de provincie besteden aan ingrepen in het watersysteem, om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen in de veenweidegebieden te verminderen, en 61,6 miljoen euro aan een pakket met maatregelen voor de landbouw, waaronder het verlengen van de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie.

Een eerdere versie van het FPLG vond het Ministerie van LNV op onderdelen niet concreet genoeg. De tekst op het onderdeel ‘Klimaatopgave landbouw en landgebruik’ was te summier, het was bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de provincie 0,8 megaton aan emissies wil reduceren.

U kunt verder lezen via: Friesland stuurt aangescherpt FPLG naar Den Haag | Veld-post.nl – Landbouwnieuws voor Noord-Nederland